آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

6 views بار
تعبیر خواب دیدن پلک، معنی پلک در خواب

تعبیر خواب دیدن پلک، معنی پلک در خواب

پلک یک چین پوستی نازک برای محافظت از چشم است. پلک نازک‌ترین پوست بدن است. بدن با پلک زدن چشم را مرطوب نگه می‌دارد و از خشک شدن چشم جلوگیری می‌کند. یک پلک در بالا و یک پلک در پایین چشم قرار دارند. مژه‌ها در لبه پلکها قرار دارند. ماهیچه بالابرنده پلک بالا موجب بالارفتن پلک و بازشدن چشم می‌شود. بازماندن پلکها در طولانی مدت (مثلاً به دلیل کما) موجب خشکی قرنیه و آسیب چشم […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن پلو، معنی پلو در خواب

تعبیر خواب دیدن پلو، معنی پلو در خواب

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن […]

22 views بار
تعبیر خواب دیدن پله، معنی پله در خواب

تعبیر خواب دیدن پله، معنی پله در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بالای پلکان بودن ، پیشرفت است تعبیر خواب پایین آمدن از پله ، پسرفت است تعبیر خواب سست بودن پله ، شک و تردید است تعبیر خواب پله باریک و طولانی ، راه سخت است تعبیر خواب نرده های اطراف پله ها ، دوستان و فرزندان است تعبیر خواب بالای پله بودن و به اشاره کسی پایین رفتن ، فریب خوردن است اچ میلر تعبیر خواب استفاده از پله برقی […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پلنگ، معنی پلنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن پلنگ، معنی پلنگ در خواب

حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب پلنگ سه چیز است دشمن-مال-ترس از پادشاه محمد بن سیرین تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است تعبیر خواب جنگ با پلنگ خصومت و دشمنی است تعبیر خواب خوردن گوشت پلنگ جنگ و دشمنی است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب سوار پلنگ شدن برتری بر دشمن است تعبیر خواب جنگ با پلنگ ، ترس عظیم از پادشاه است تعبیر خواب شیر پلنگ را بخورد ترس از دشمن است […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پلاس، معنی پلاس در خواب

تعبیر خواب دیدن پلاس، معنی پلاس در خواب

ابراهيم كرماني گويد: پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار و از قول و مال با امانت، اگر بيند پلاسي پوشيده داشت، دليل كه او را باچنين مردي صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند پلاس بسيار داشت، دليل كه به قدر آن او را نعمت حاصل شود … معبران گفته اند: پلاس مالي حلال است، اگر به خواب ديد پلاس نو يافت، دليل كه زن پارساي توانگر […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن پل، معنی پل در خواب

تعبیر خواب دیدن پل، معنی پل در خواب

 حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب پل ، چهار چیز است مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند – پادشاه – نیکوئی و کامرانی یافتن – مال بسیار حاصل کردن محمد بن سیرین تعبیر خواب پل ، پادشاه یا مردی بزرگ است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب گذشتن از پل ، سود است تعبیر خواب ساختن پل و عمارت ، مال بسیار است منوچهر مطیعی تهرانی […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پشه، معنی پشه در خواب

تعبیر خواب دیدن پشه، معنی پشه در خواب

محمد بن سیرین تعبیر خواب پشه ، مرد ضعیف است تعبیر خواب جنگیدن با پشه ، دشمنی با مردی ضعیف است تعبیر خواب جمع شدن پشه های زیاد و گزیدن او ، افتادن بر زبان مردم است تعبیر خواب فرو رفتن پشه در گوش یا بینی ، ضرر و رنج است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب پشه های زیاد در خانه ، غم است تعبیر خواب رفتن پشه در بینی و بیرون نیامدنش ، بلا و […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن پشم، معنی پشم در خواب

تعبیر خواب دیدن پشم، معنی پشم در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر خواب پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است. اگر در خواب ببینی پشم داری یا کسی به تو داده یا خریده‌ای یا در مکان تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن پشتی، معنی پشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن پشتی، معنی پشتی در خواب

پشتی لغت‌نامه دهخدا پشتی . [ پ ُ ](ص نسبی ) منسوب به پشت . رجوع به پشت شود. || (اِ) جامه ٔ انباشته بحشوی از پنبه و غیره ، غالباً مربع یا مستطیل که بر آن تکیه کنند. قسمی توشک که بر دیوار راست کرده بر آن تکیه دهند و یا بر کرسی و تخت و کالسکه و غیره گذارند تکیه دادن را. مخدّه ٔ بزرگ که بر دیوار راست نهند و بر آن […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پشته، معنی پشته در خواب

تعبیر خواب دیدن پشته، معنی پشته در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است. اول: بلندي. دوم: مال. سوم: قوت. چهارم: تنومندي.   محمد بن سيرين گويد: اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پشت، معنی پشت در خواب

تعبیر خواب دیدن پشت، معنی پشت در خواب

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است… ما طبق معمول به فرزندان خويش دلبستگي اميد وارانه اي داريم و چنين مي انگاريم که در سنين پيري فرزند پشت و پناه است همين طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس ديگر نزديک تر و به طور طبيعي و غريزي صميمي تر است. چنان چه فرزند يا برادر نداشته […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن پسته، معنی پسته در خواب

تعبیر خواب دیدن پسته، معنی پسته در خواب

تعبیر خواب دیدن درخت پسته داشتن تمکن مالی است منوچهر مطیعی تعبیر خواب پسته مشغله فکری است که میتواند سرگرم کننده باشد تعبیر دیدن پسته فکر کردن و مشغولیت ذهنی است تعبیر خواب دیدن ظرف پسته جلوی خود این است که در آینده درگیری ذهنی خواهید داشت تعبیر خواب پسته برای زن غیبت است تعبیر خواب پسته دادن به شما این است که همان شخص شما را آشفته می کند تعبیر خواب پوست پسته بدون […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پستان بند، معنی پستان بند در خواب

تعبیر خواب دیدن پستان بند، معنی پستان بند در خواب

محمد بن سیرین تعبیر خواب پستان بند برای زن ، کامروایی و مقام است تعبیر خواب پستان بند برای مرد ، غم است تعبیر خواب پستان بند نو ، جاه و مقام است تعبیر خواب زنی که پستان بند دارد ، مال و نعمت است   امام جعفر صادق ع دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل منوچهر مطیعی تهرانی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پستان، معنی پستان در خواب

تعبیر خواب دیدن پستان، معنی پستان در خواب

امام جعفر صادق ع دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل محمد بن سیرین تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب دیدن […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پست و پاکت، معنی پست و پاکت در خواب

تعبیر خواب دیدن پست و پاکت، معنی پست و پاکت در خواب

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند… همه اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي که پيش مي آيند در حالي که ما انتظارشان را نداريم يا منتظر و چشم به راه چيزي هستيم که رسيدن آن دير پائيده. اگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پست، معنی پست در خواب

تعبیر خواب دیدن پست، معنی پست در خواب

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند… همه اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي که پيش مي آيند در حالي که ما انتظارشان را نداريم يا منتظر و چشم به راه چيزي هستيم که رسيدن آن دير پائيده. اگر […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن پریدن، معنی پریدن در خواب

تعبیر خواب دیدن پریدن، معنی پریدن در خواب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، تعبیرش این است که حال و روز تو تغییر می‌کند. اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن پری، معنی پری در خواب

تعبیر خواب دیدن پری، معنی پری در خواب

امام جعفر صادق ديدن پري در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستي عزيز. دوم: بخت و دولت. سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد. چهارم: بزرگي و حشمت. پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است. منوچهر مطيعي تهراني ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. […]

15 views بار
تعبیر خواب دیدن پروانه، معنی پروانه در خواب

تعبیر خواب دیدن پروانه، معنی پروانه در خواب

محمد بن سیرین تعبیر خواب پروانه مردی ضعیف و نادان است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب پروانه از پشت سر پریدن جواب رد در خواستگاری است تعبیر خواب کشتن پروانه،هلاک شدن فرزند است منوچهر مطیعی تعبیر خواب پروانه انسان ضعیف و احمق است تعبیر خواب تماشای پروانه هوس است تعبیر خواب دویدن دنبال پروانه رفتن به دنبال هوس است لوک اویتنهاو تعبیر خواب پروانه ، بی وفایی و خیانت است لیلا برایت تعبیر خواب پروانه آشنایی با […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن پرواز کردن، معنی پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن پرواز کردن، معنی پرواز کردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می‌کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می‌کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می‌آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن پرواز، معنی پرواز در خواب

تعبیر خواب دیدن پرواز، معنی پرواز در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) : تعبیر خواب پرواز کردن ۵ چیز است سفر – حج – بزرگی – تغییر حال – مرگ و بیماری حضرت دانیال (ع) : تغبیر خواب پریدن مانند پرندگان ، به سفر رفتن و به اندازه ارتفاع پرواز ، شرف و یزرگب یافتن است تعبیر خواب راست به آسمان رفتن ، ضرر است تعبیر خواب بالا رفتن در آسمان و به زمین نیامدن ، رحلت است محمد بن سیرین: تعبیر […]

24 views بار
تعبیر خواب دیدن پرنده، معنی پرنده در خواب

تعبیر خواب دیدن پرنده، معنی پرنده در خواب

محمد بن سیرین: تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است تعبیر خواب پرنده از دست بپرد رفتن مال است منوچهر مطیعی: تعبیر خواب پرنده مراد است مگر پرندگان مکروه مانند کلاغ و جغد و … تعبیر خواب پرنده حلال گوشت از حرام گوشت بهتر است و همچنین زنده و زیبا بهتر از مرده و زشت است. تعبیر خواب داشتن پرنده رسیدن به مراد است به خصوص اگر زیبا […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پرستو ، معنی پرستو در خواب

تعبیر خواب دیدن پرستو ، معنی پرستو در خواب

محمد بن سیرین: تعبیر خواب داشتن پرستو ، دوستی است تعبیر خواب کشتن پرستو ، دوری و جدایی است ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب دیدن پرستو ، مردی توانگر است تعبیر خواب مردن پرستو در دست او ، رنج و اندوه است جابر مغربی: تعبیر خواب گرفتن پرستو ، از بین رفتن ترس ها و غم است منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب دیدن پرستو ، امید است تعبیر خواب شنیدن صدای پرستو ، خبر خوش است […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن پرده داری، معنی پرده داری در خواب

تعبیر خواب دیدن پرده داری، معنی پرده داری در خواب

پرده داری لغت‌نامه دهخدا پرده داری . [ پ َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) سمت حاجب . سمت پرده دار. سدانت . حِجبه . حِجابت . حاجبی . || سِرنگاهداری . پرده پوشی . سِرپوشی . رازداری . سَتّاری . سِرنگهداری . محمد بن سیرین: اگر کسی به خواب دید، پرده داری می کرد، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود. جابر مغربی: اگر بیند پرده داری پادشاه […]

17 views بار
تعبیر خواب دیدن پرده، معنی پرده در خواب

تعبیر خواب دیدن پرده، معنی پرده در خواب

یوسف نبی (ع): تعبیر خواب پرده دزدیدن ، زیاد شدن مال است تعبیر خواب پرده از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب پرده بر در آویخته ، غم و ترس در انجام کارها است ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب خراب شدن و از بین رفتن پرده ، رهایی از غم است جابر مغربی: تعبیر خواب پرده نو ، نیکو است منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پرده کهنه ، غم و اندوه است تعبیر خواب پرده نو […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن پرتقال، معنی پرتقال در خواب

تعبیر خواب دیدن پرتقال، معنی پرتقال در خواب

منوچهر مطیعی: تعبیر خواب پرتقال اوقات شیرین و کامروا شدن است تعبیر خواب پرتقال خوب است چرا که میوه ای خوش عطر و بو است و به چشم می آید تعبیر خواب پرتقال از دید معبران قدیمی خوشکامی و فرزند صالح است تعبیر خواب داشتن مقدار بسیار زیاد پرتقال مال و ثروتی است که نصیبتان می شود تعبیر خواب داشتن تعدادی پرتقال نشان از فرزندان شما است تعبیر خواب دیدن پرتقال لک دار و له […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پرپهن ، معنی پرپهن در خواب

تعبیر خواب دیدن پرپهن ، معنی پرپهن در خواب

خُرفه روییدنی خودرو است که در آن فواید بسیاری وجود دارد. اگر کسی خواب ببیند که خرفه چیده یا خریده و در آش می ریزد، به او نفع و سودی می رسد که اندازه آن بستگی به میزان خرفه ای است که خریده یا در آش ریخته بود. اما اگر کسی ببیند که خرفه را برای درست کردن ترشی در آن می ریزد، به او غم و اندوه می رسد. دادن خرفه به دیگران در […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن پر پهن ، معنی پر پهن در خواب

تعبیر خواب دیدن پر پهن ، معنی پر پهن در خواب

خُرفه روییدنی خودرو است که در آن فواید بسیاری وجود دارد. اگر کسی خواب ببیند که خرفه چیده یا خریده و در آش می ریزد، به او نفع و سودی می رسد که اندازه آن بستگی به میزان خرفه ای است که خریده یا در آش ریخته بود. اما اگر کسی ببیند که خرفه را برای درست کردن ترشی در آن می ریزد، به او غم و اندوه می رسد. دادن خرفه به دیگران در […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن پر، معنی پر در خواب

تعبیر خواب دیدن پر، معنی پر در خواب

پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که پر داريد به رفاه دست و پا گير مي رسيد… منظور پري است که در بالش مي ريزيم مثل پر قو يا پر مرغ و چنانچه ببينيد که مقداري پر جمع آوري کرده ايد و پرها را جايي انباشته ايد خواب شما مي گويد که به رفاه و نعمت مي رسيد ولي اين رفاه دست […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پتک، معنی پتک در خواب

تعبیر خواب دیدن پتک، معنی پتک در خواب

پُتک نوعی چکش است که معمولاً از چوب ساخته می‌شود.معمولا کوچک‌تر از گرز است و سر نسبتاً بزرگی دارد.چنانچه سر پتک سبک باشد به آن چکش نرم گویند به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه پتكي داشت و يا كسي به وي داد، دليل كه او را با مهتري بزرگ صحبت افتد و از وي منفعت يابد. اگر بيند كه پتك او ضايع شد، دليل كه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پُتک، معنی پُتک در خواب

تعبیر خواب دیدن پُتک، معنی پُتک در خواب

پُتک نوعی چکش است که معمولاً از چوب ساخته می‌شود.معمولا کوچک‌تر از گرز است و سر نسبتاً بزرگی دارد.چنانچه سر پتک سبک باشد به آن چکش نرم گویند به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه پتكي داشت و يا كسي به وي داد، دليل كه او را با مهتري بزرگ صحبت افتد و از وي منفعت يابد. اگر بيند كه پتك او ضايع شد، دليل كه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پای تابه -جوراب، معنی پای تابه -جوراب در خواب

تعبیر خواب دیدن پای تابه -جوراب، معنی پای تابه -جوراب در خواب

پای تابه لغت‌نامه دهخدا پای تابه . [ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) لفاف . لفافه . (السامی ). جامه ٔ سطبر که بچند تای مسافران برپای پیچند دفع سرما یا چستی و چالاکی رفتار را. پای پیچ : و از وی [[ از چغانیان ] پای تابه خیزد و گلیمینه و بساط پشمین . (حدود العالم ص ۱۰۹). پس رداء او بستد و نیمه کرد پیش مأمون و گفت دو […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پای تابه (جوراب) ، معنی پای تابه (جوراب) در خواب

تعبیر خواب دیدن پای تابه (جوراب) ، معنی پای تابه (جوراب) در خواب

پای تابه لغت‌نامه دهخدا پای تابه . [ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) لفاف . لفافه . (السامی ). جامه ٔ سطبر که بچند تای مسافران برپای پیچند دفع سرما یا چستی و چالاکی رفتار را. پای پیچ : و از وی [ از چغانیان ] پای تابه خیزد و گلیمینه و بساط پشمین . (حدود العالم ص ۱۰۹). پس رداء او بستد و نیمه کرد پیش مأمون و گفت دو […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن پای انسان، معنی پای انسان در خواب

تعبیر خواب دیدن پای انسان، معنی پای انسان در خواب

حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب پا ۷ چیز است عیش و نوش – عمر – تلاش – طلب مال – نیرومندی – سفر – زن حضرت دانیال تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن پا ، تباه شدن نیمی از مالش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا ، از بین رفتن تمام مال است یا فوت خودش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پای ، معنی پای در خواب

تعبیر خواب دیدن پای ، معنی پای در خواب

حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب پا ۷ چیز است عیش و نوش – عمر – تلاش – طلب مال – نیرومندی – سفر – زن حضرت دانیال تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن پا ، تباه شدن نیمی از مالش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا ، از بین رفتن تمام مال است یا فوت خودش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا به […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پالتو ، معنی پالتو در خواب

تعبیر خواب دیدن پالتو ، معنی پالتو در خواب

 منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پالتو برای مردان متاهل ، همسر است تعبیر خواب پالتو برای جوانان ، خانواده است تعبیر خواب پالتو برای دختران جوان ، شوهر است تعبیر خواب پوشیدن یک پالتو نو و خوب ، آسودگی و فراغت خاطر است تعبیر خواب پالتو پوشیدن در گرما ، ضرر است تعبیر خواب پالتو دادن به کسی ، حمایت کردن دیگران است تعبیر خواب پالتوی پاره ، غم و غصه است تعبیر خواب پالتوی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پالان، معنی پالان در خواب

تعبیر خواب دیدن پالان، معنی پالان در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی : پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد. این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پاشنه پای، معنی پاشنه پای در خواب

تعبیر خواب دیدن پاشنه پای، معنی پاشنه پای در خواب

محمدبن سیرین گوید: پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، مانند شکستن پاشنه به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اما ندامتش از آن کمتر باشد. مطیعی تهرانی: پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پاشنه، معنی پاشنه در خواب

تعبیر خواب دیدن پاشنه، معنی پاشنه در خواب

محمدبن سیرین گوید: پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، مانند شکستن پاشنه به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اما ندامتش از آن کمتر باشد.   مطیعی تهرانی: پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پاسبان، معنی پاسبان در خواب

تعبیر خواب دیدن پاسبان، معنی پاسبان در خواب

پاسبان فرهنگ فارسی معین [ په . ] (اِمر.) ۱ – نگاهبان ، محافظ . ۲ – کسی که از طرف شهربانی مأمور حفظ نظم و آسایش شهر است . ۳ – شب زنده دار. دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن پاس داشتن، معنی پاس داشتن در خواب

تعبیر خواب دیدن پاس داشتن، معنی پاس داشتن در خواب

پاس داشتن فرهنگ فارسی معین (تَ) (مص م .) ۱ – پاسبانی کردن ، نگهبانی . ۲ – رعایت کردن ، احترام گذاشتن . ۳ – جستجو کردن ، تفتیش کردن . محمد ابن سیرین گوید: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت، دلیل است بر منفعت دو جهانی. اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد. […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن پارو، معنی پارو در خواب

تعبیر خواب دیدن پارو، معنی پارو در خواب

 منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پارو ، دوست و همراه و کسی که به شما کمک می کند تعبیر خواب پارو کردن برف ، به کمک کسی غم و اندوه شما برطرف می شود تعبیر خواب انبار کردن جو و گندم با پارو ، نعمت است تعبیر خواب پارو چوبی ، نیکو است تعبیر خواب پارو آهنی ، یک دوست و همراه قوی است تعبیر خواب پاروی شکسته ، بیماری است تعبیر خواب پارو کردن […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن پاره و پارگی، معنی پاره و پارگی در خواب

تعبیر خواب دیدن پاره و پارگی، معنی پاره و پارگی در خواب

اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن و پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید. اگر شلوار شما در خواب پاره بود، موردی پیش می آید که شرمنده می شوید. منوچهر مطيعي تهراني گويد: پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پاره، معنی پاره در خواب

تعبیر خواب دیدن پاره، معنی پاره در خواب

اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن و پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید. اگر شلوار شما در خواب پاره بود، موردی پیش می آید که شرمنده می شوید. منوچهر مطيعي تهراني گويد: پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پارچه، معنی پارچه در خواب

تعبیر خواب دیدن پارچه، معنی پارچه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پادشاه، معنی پادشاه در خواب

تعبیر خواب دیدن پادشاه، معنی پادشاه در خواب

محمدبن سیرین گوید: دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است. اول: آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله او امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت ورزد. سوم: آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنچم: آن که جامه رسول صلی الله علیه و آله برت ن او است. ششم: آن که […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پاچه، معنی پاچه در خواب

تعبیر خواب دیدن پاچه، معنی پاچه در خواب

جابر مغربی گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند که خام می‌خورد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: هستند کسانی که اصلاً پاچه نمی‌خورند و دوست نمی‌دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می‌پسندند و تحمل می‌کنند. این‌ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می‌گوید که حادثه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پاتیله، معنی پاتیله در خواب

تعبیر خواب دیدن پاتیله، معنی پاتیله در خواب

پاتیل . (اِ) ظرف بزرگ مسین و جز آن که دهانه ٔآن فراختر از شکم است و در آن چغندر و آشهای بزرگ وفرنی و امثال آن پزند. پاتیله . تیان . طنجیر. لوید. و رجوع به پاتیله و پاتله شود. || (در حمام ) ظرف بزرگ مسین با دهانه ٔ فراخ که زیر خزانه گذارند و از بن آن آتش کنند تا آب خزانه گرم شود. تیان . – پاتیل شدن ؛ در تداول […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن پاپیون، معنی پاپیون در خواب

تعبیر خواب دیدن پاپیون، معنی پاپیون در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شود هراسناک است. این نیاز در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن پابندانی کردن، معنی پابندانی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن پابندانی کردن، معنی پابندانی کردن در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند: پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد. دوم: عنايت كردن با وي. سوم: خير منفعت بدو رسد. اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است.   محمد ابن سیرین بصری گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.