قالب وردپرس درنا توس
خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن پلک، معنی پلک در خواب

پلک یک چین پوستی نازک برای محافظت از چشم است. پلک نازک‌ترین پوست بدن است. بدن با پلک زدن چشم را مرطوب نگه می‌دارد و از خشک شدن چشم جلوگیری می‌کند. یک پلک در بالا و یک پلک در پایین چشم قرار دارند. مژه‌ها در لبه پلکها قرار دارند. ماهیچه …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پلو، معنی پلو در خواب

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پله، معنی پله در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بالای پلکان بودن ، پیشرفت است تعبیر خواب پایین آمدن از پله ، پسرفت است تعبیر خواب سست بودن پله ، شک و تردید است تعبیر خواب پله باریک و طولانی ، راه سخت است تعبیر خواب نرده های اطراف پله ها ، دوستان و …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پلنگ، معنی پلنگ در خواب

حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب پلنگ سه چیز است دشمن-مال-ترس از پادشاه محمد بن سیرین تعبیر خواب پلنگ دشمن قوی و توانا است تعبیر خواب جنگ با پلنگ خصومت و دشمنی است تعبیر خواب خوردن گوشت پلنگ جنگ و دشمنی است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب سوار پلنگ شدن …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پلاس، معنی پلاس در خواب

بهترین روش درمان و ترک خودارضایی و استمنا,راههای ترک خود ارضایی دختران و پسران

ابراهيم كرماني گويد: پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار و از قول و مال با امانت، اگر بيند پلاسي پوشيده داشت، دليل كه او را باچنين مردي صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند پلاس بسيار داشت، دليل كه به قدر آن …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پل، معنی پل در خواب

 حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب پل ، چهار چیز است مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند – پادشاه – نیکوئی و کامرانی یافتن – مال بسیار حاصل کردن محمد بن سیرین تعبیر خواب پل ، پادشاه یا مردی …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پشه، معنی پشه در خواب

محمد بن سیرین تعبیر خواب پشه ، مرد ضعیف است تعبیر خواب جنگیدن با پشه ، دشمنی با مردی ضعیف است تعبیر خواب جمع شدن پشه های زیاد و گزیدن او ، افتادن بر زبان مردم است تعبیر خواب فرو رفتن پشه در گوش یا بینی ، ضرر و رنج …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پشم، معنی پشم در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر خواب پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است. اگر در خواب …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پشته، معنی پشته در خواب

بهترین روش درمان و ترک خودارضایی و استمنا,راههای ترک خود ارضایی دختران و پسران

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است. اول: بلندي. دوم: مال. سوم: قوت. چهارم: تنومندي.   محمد بن سيرين گويد: اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پشت، معنی پشت در خواب

خبرهای جدید از انفجار در معدن گلستان و تعداد کشته و مصدومان کارگران انفجار معدن

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است… ما طبق معمول به فرزندان خويش دلبستگي اميد وارانه اي داريم و چنين مي انگاريم که در سنين پيري فرزند پشت و پناه است همين طور برادر که بعد از پدر …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پسته، معنی پسته در خواب

دعا و آیات قرآنی برای رونق کسب و کار و به دست آوردن روزی حلال

تعبیر خواب دیدن درخت پسته داشتن تمکن مالی است منوچهر مطیعی تعبیر خواب پسته مشغله فکری است که میتواند سرگرم کننده باشد تعبیر دیدن پسته فکر کردن و مشغولیت ذهنی است تعبیر خواب دیدن ظرف پسته جلوی خود این است که در آینده درگیری ذهنی خواهید داشت تعبیر خواب پسته …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پستان بند، معنی پستان بند در خواب

بهترین روش درمان و ترک خودارضایی و استمنا,راههای ترک خود ارضایی دختران و پسران

محمد بن سیرین تعبیر خواب پستان بند برای زن ، کامروایی و مقام است تعبیر خواب پستان بند برای مرد ، غم است تعبیر خواب پستان بند نو ، جاه و مقام است تعبیر خواب زنی که پستان بند دارد ، مال و نعمت است   امام جعفر صادق ع …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پستان، معنی پستان در خواب

بهترین روش درمان و ترک خودارضایی و استمنا,راههای ترک خود ارضایی دختران و پسران

امام جعفر صادق ع دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل محمد بن سیرین تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است تعبیر …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پست و پاکت، معنی پست و پاکت در خواب

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند… همه اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دیدن پست، معنی پست در خواب

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند… همه اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي …

توضیحات بیشتر »