آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 10

تبلیغاترایگان

تبلیغات

7 views بار
تعبیر خواب دیدن افتادن آب، معنی افتادن آب در خواب

تعبیر خواب دیدن افتادن آب، معنی افتادن آب در خواب

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن افتادن، معنی افتادن در خواب

تعبیر خواب دیدن افتادن، معنی افتادن در خواب

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خواب ی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیر ی ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اعلامیه، معنی اعلامیه در خواب

تعبیر خواب دیدن اعلامیه، معنی اعلامیه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک آگهی می‌دهید: مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می‌کند. یک آگهی را می‌خوانید: نقشه‌های شما عملی می‌شود. یک آگهی بسیار جالب به شما می‌دهند: موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی.   آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید، نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد. اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن اعدام ، معنی اعدام در خواب

تعبیر خواب دیدن اعدام ، معنی اعدام در خواب

جابر مغربی گوید: اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می‌افتد و موقعیتش را از دست می‌دهد محمد بن سیرین گوید: اگر ببیند او را به دار آویخته‌اند و گروهی تماشایش می‌کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده‌اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اعداد ، معنی اعداد در خواب

تعبیر خواب دیدن اعداد ، معنی اعداد در خواب

ابراهیم کرمانی برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است. با تعبیر خواب عدد و رقم‌های محتلف همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.  ۱  عدد یکی نیک بود.  ۲  عدد دو، دلیل غم بود.  ۳  اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.  ۴  اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اعتبار ، معنی اعتبار در خواب

تعبیر خواب دیدن اعتبار ، معنی اعتبار در خواب

اعتبار به معنی درستی و صحت است. آنتونی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهید یافت . ۲ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، علامت آن است كه آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت . ۳ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، علامت […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گرگ – حیوان، معنی گرگ – حیوان در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ – حیوان، معنی گرگ – حیوان در خواب

تعبیر خواب گرگ چه می باشد؟ گرگ در خواب دیدن در احوالات آن بصورت متفاوت تعبیر می شود.معبران نظراتی متعدد در این باره داده اند. معبری می گوید دیدن گرگ در خواب خوب نمی باشد و زندگی شما متلاطم خواهد شد. معبرانی دیگر گرگ در خواب را به معنی زن و یا کنیزی دیگر یاد کرده اند. عده ای دیگر گرگ در خواب را نشانه ی ارثی که به شما می دهند ، می دادند. […]

57 views بار
تعبیر خواب دیدن گرگ، معنی گرگ در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ، معنی گرگ در خواب

تعبیر خواب گرگ چه می باشد؟ گرگ در خواب دیدن در احوالات آن بصورت متفاوت تعبیر می شود.معبران نظراتی متعدد در این باره داده اند. معبری می گوید دیدن گرگ در خواب خوب نمی باشد و زندگی شما متلاطم خواهد شد. عده ای دیگر گرگ در خواب را نشانه ی ارثی که به شما می دهند ، می دادند. در قسمت زیر تعابیری برای شما از معبران شرق و غرب آورده ایم می توانید این […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گرما – حرارت، معنی گرما – حرارت در خواب

تعبیر خواب دیدن گرما – حرارت، معنی گرما – حرارت در خواب

تعبیر گرما در خواب چه می باشد؟ در دیدن گرما معبران نظراتی بس متفاوت داده اند. آن ها اعتقاد دارند دیدن گرما و حرارت در خواب اصلا خوب نیست و شما را درگیر مسائلی در زندگی تان می کند. شما در برخی از مشکلات در زندگی تان با شکست مواجه می شوید. اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، یعنی به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست برخورد می کند و […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گرسنگی،معنی گرسنگی در خواب

تعبیر خواب دیدن گرسنگی،معنی گرسنگی در خواب

تعبیر خواب گرسنه به چه صورت می باشد؟ دیدن گرسنه در خواب خوب نیست و نشان از بلایی که است که در زندگی شما ممکن است پیش بیاید. اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید به این معنی است که گناهی را انجام داده اید و یا به کسی طمع و آز ورزیده اید.زندگی شما واقعا دچار گرسنگی و تنگی خواهد شد و شما را آزرده خاطر می سازد. بنابراین بهتر است مواظب اعمال و […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گردون، معنی گردون در خواب

تعبیر خواب دیدن گردون، معنی گردون در خواب

تعبیر خواب گردون چیست؟ اگر در خواب گردون را دیده اید، باید به شما گفت که خواب بسیار خوبی را دیده اید،دیدن گردون در خواب بسیار خوب و نیکو می باشد.شما در زندگی خود به بزرگی بسیار و عزتی چندان قابل تعریف خواهید رسید. کارها برای شما آسان می شود،مشکلات زندگی را راحت حل می کنید و دیگر لازم نیست نگران چیزی باشید. دیدن گردون در خواب نشان دهنده ی عزت و بزرگی شما میان خانواده […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اظهار عشق ، معنی اظهار عشق در خواب

تعبیر خواب دیدن اظهار عشق ، معنی اظهار عشق در خواب

کتاب سرزمین رویاها: یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه می‌کند: نتایج عالی در کارها یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه می‌کند: احترام و امتیاز دوستان به شما ابراز علاقه می‌کند: ناراحتی   ۱ـ اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود . ۲ـ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اصلع ، معنی اصلع در خواب

تعبیر خواب دیدن اصلع ، معنی اصلع در خواب

اصلع کسی است که موی جلوی سرش ریخته باشد به بیانی دیگر اصلع همان تاس بودن است. محمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود. اگر ديد او طاس شد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زني بيند طاس شود، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد. ابراهيم كرماني گويد: اصلع ديدن به خواب بازرگان […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن اصلاح صورت ، معنی اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب دیدن اصلاح صورت ، معنی اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب ریش تراشیدن حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح صورت آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند. اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید. اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اشنان ، معنی اشنان در خواب

تعبیر خواب دیدن اشنان ، معنی اشنان در خواب

حمدبن سيرين گويد: ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او، دليل بيماري. اشنان درختچه ای است پایا ، چند ساله ، دارای انشعابات فرعی متعدد ، ساقه های ترد ، سفید رنگ و بر روی آن برگ های استوانه ای کم و بیش کشیده و دراز گوشتی و آب دار قرار می گیرند. برگ های متقابل ضخیم که از نوعی کرک های غده ای با راسی که دارای یک […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اشک ، معنی اشک در خواب

تعبیر خواب دیدن اشک ، معنی اشک در خواب

تعبیر خواب اشک از دید حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب اشک سه چیز است شادی – غم – نعمت تعبیر خواب اشک از دید ابراهیم کرمانی تعبیر خواب اشک سرد ، شادی و خرم بودن است تعبیر خواب اشک ریختن ، غم و درد است تعبیر خواب اشک روی صورت بدون گریه ، طعنه است تعبیر خواب گرد و خاک به جای اشک در چشم ، مال حلال و بی رنج است تعبیر […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

3 views بار
تعبیر خواب دیدن اشتر، معنی اشتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر، معنی اشتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اسید، معنی اسید در خواب

تعبیر خواب دیدن اسید، معنی اسید در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آزمایشی با اسید انجام می‌دهید: بواسطه قولی که داده‌اید خطری شما را تهدید می‌کند. از اسید استفاده می‌کنید: از مهلکه ای که در آن هستید صحیح و سالم خارج می‌شوید. دیگران از اسید استفاده می‌کنند: مرگ یک دشمن. خواب اسید: به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ نوشيدن هر چيز در خواب كه خاصيت اسيدیداشته باشد ، نشانة آن است كه در آينده نگرانیو اضطراب فراوانیخواهيد داشت […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن اسكيت، معنی اسكيت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسكيت، معنی اسكيت در خواب

لیلا برایت می گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه آن است که باید در تصمیم گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه آن است که با فرد جدیدى آشنا مى شوید. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد رویيخ اسكيت بازیمیكنيد ، نشانة آن است كه در آستانة از […]

220 views بار
تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

آیا در خواب گردنبند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردنبند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است. گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری میباشد. داشتن […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

آیا می دانید دیدن گرده در خواب به چه معنایی است؟ دیدن گرده در خواب به معنای مالی است که پنهان بوده و شما آن را پیدا خواهید کرد. معبران این معنی را تایید کرده اند.عده ای دیگر تعبیری متفاوت برای آن داده اند.گرده در خواب دیدن نیکو است و معنایی خوش دارد.برخی معبران می گویند دیدن گرده به معنی فرزند می باشد.فرزندی به زندگی شما پا می گذارد و دگرگونی در روند زندگی تان […]

47 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

آیا می دانید دیدن گردن زدن در خواب به چه معنایی می باشد؟ گردن زدن در خواب نشانه ی چیست؟ گردن زدن در خواب  احوالات بسیار دارد و در دیدن احوالات آن معانی فراوان. دوستان من اگر کسی در خواب ببیند فردی گردن او را زده است بستگی دارد خود او در چه مرتبه ای قرار دارد؛اگر کافر باشد، پس طبق روایت ها مسلمان خواهد شد.بقیه تعابیر نیز به این صورت می باشد.عده ای می […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

  آیا در خواب گردن بند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردن بند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است.گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری […]

19 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

آیا می دانید دیدن گردن – گلو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گردن در خواب به معنای امانت می باشد. اگر چه در این باب معبرین نظرات بسیاری داده اند اما اکثر آنها عقیده دارند دیدن گردن و یا گلو در خواب در وهله ی اول به معنای امانتی است. بنایراین دوستان و همراهان عزیز ما اگر در خواب گردن دیدید مراقب باشید اگر امانتی در دست دارید از آن به خوبی مراقبت کنید و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

لیلا برایت می گوید: ديدن اسكله بندر در خواب، بيانگر آن است كه يكى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذيرد. در سر زمین رویاها آمده: شما روي يك اسكله در يك بندر هستيد : پول به دستتان ميرسد . روي اسكله راه ميرويد : يك زندگي زنا شوئي خوشبخت در پيش داريد . روي اسكله با يكنفر خدا حافظي مي كنيد : موفقيت در آينده يك اسكله خراب شده : مراقب سلامتي خود باشيد. يك اسكله همسطح آب : خطر در امور عشقي […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

کتاب سرزمین رویاها اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد. اسکلت یک زن: مرگ یک بچه تعبیر خواب اسکلت مرگ آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می‌گریزد. دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد. ۱ـ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب اسکلت آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.   تعبیر خواب اسکلت انسان زنده بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می‌کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید. اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می‌کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب اسلحه از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اسلحه ، دل بستن به جنس مخالف است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه ، ناراحتی است تعبیر خواب اسلحه از دید آنلی بیتون تعبیر خواب اسلحه ، رنج و غم است تعبیر خواب شنیدن صدای اسلحه ، از دست دادن شغل است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به کسی ، به راه خطا رفتن است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به طرف شما […]

14 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.   در مورد اسپند به طور […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل می کنید.   آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانه آن است که فریب […]

36 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

اگر کسی دید که دیگری برای او به وسیله اسطرلاب، به پیشگویی و امثال اینها می پردازد، تعبیر این است که شخصی با او آشنا می شود که به ظاهر دوست است ولی ریا و مکر می کند و سخنان دروغ می گوید. استعاره از رمل و اسطرلاب در آیین مقدس اسلام جایی ندارد و دیدنش نیز در خواب تعبیر نیکویی ندارد و دلیل بر مکاری و حیله گری است. ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب اسرافیل از ابن سیرین: اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب به جفت تعبير مي شود. براي مرد، زن و براي زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زني است محکم و استوار که مي توانيد بر آن تکيه کنيد. براي زن نيز اين حکم صادق است و چنانچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

بیرآیا می دانید دیدن گردن در خواب به چه معنی می باشد؟ گردن در خواب از نظر معبران به معنای امانت است،اگر چه معناهایی بسیار دارد ولی معنای آن در وهله اول امانت می باشد. دیدن گردن در خواب یعنی شما عمر طولانی خواهید داشت،باید حواس خود را جمع کنید در امانتی که اخیرا به شما داده شده است،خیانت نکنید. معبران غربی می گویند دیدن گردن در خواب به این معنی است مشکلاتی در زندگی […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

آیا می دانید دیدن گردباد در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گردباد در خواب به معنی آفت و ضرر است همانطور که در دنیای واقعی به زندگی و سرزمین ما آسیب وارد می کند، اگر در خواب هم دیده شود معنای خوبی ندارد. اگر گردباد در خواب رنگ سیاه داشته باشد این خواب معنای بدتری خواهد داشت. امیدواریم گردباد  هیچ وقت به سراغ شما در خواب نیاید. گردباد آفت و بلا است و […]

10 views بار
تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

آیا می دانید دیدن گرداب در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرداب در خواب به معنای خطر بزرگ در زندگی می باشد. معبران این که دیدن گرداب نشانه ریسک بزرگ در زندگی است ، را تایید می کنند. اگر شما فرد مشهوری می باشید باید حواس خود را جمع کنید و مراقب باشید، زیرا دیدن گرداب برای کسی که معروف است معنای خوشی ندارد و شما از بابت ضرر می کنید. دیدن گرداب […]

10 views بار
تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

آیا می دانید دیدن گرد و خاک هوا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرد و خاک در هوا در احوالات آن معانی بسیاری دارد. معبران گرد خاک را نشانه وجود مشکلات و گرفتاری ها می دانند آن ها اعتقاد دارند دیدن گرد و خاک در خواب خوب نمی باشد. اگر ببینی خاک را از دست‌های خودت می‌تکانی، یـعـنـی به اندازه آن پول و مال و اموال جمع می‌کنی و از آن سود […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن گربه، معنی گربه در خواب

تعبیر خواب دیدن گربه، معنی گربه در خواب

آیا می دانید دیدن گربه در خواب به چه معنی می باشد؟ همانطور که همه ی ما میدانیم دیدن گربه در خواب در وهله ی اول نشانه ی دزدی است. دیدن گربه در خواب معنای نیکویی ندارد.دیدن آن اگر دزد نباشد نشانه ی بیماری می باشد. معبران نظراتی مشابه در مورد گربه داده اند.آن ها دزد در خواب را به عنوان  گربه و مریضی روایت کرده اند. معبران بصورت زیر گربه را تعبیر کرده اند. […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گرامافون،معنی گرامافون در خواب

تعبیر خواب دیدن گرامافون،معنی گرامافون در خواب

آیا می دانید دیدن گرامافون در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرامافون از نظر بسیاری از معبران معنای خوشی ندارد و در دید آن ها به معنای کسی می باشد که شما را اذیت می کند.در این مورد برخی روایت دیگری کرده اند،آنها می گویند دیدن گرامافون در خواب نیکو است و این معنا را می دهد که شما از صحبت دوستان و دشمنان  در امان هستید. گرامافون انسان پرگو و وراج و […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گر بودن، معنی گر بودن در خواب

تعبیر خواب دیدن گر بودن، معنی گر بودن در خواب

آیا می دانید دیدن گری در  خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گری در خواب به معنی خواسته های شما در زندگی می باشد. عده ای هم عقیده دارند که دیدن گری به معنی مال و ثروت می باشد. دیدن گری در احوالات آن معانی متفاوت نیز دارد، اگر گری را از دست دادید یعنی به خواسته های خود نخواهید رسید. با این حال باز دست از تلاش بر ندارید. اگر بیند گری داشت و […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گذرنامه، معنی گذرنامه در خواب

تعبیر خواب دیدن گذرنامه، معنی گذرنامه در خواب

آیا می دانید دیدن گذرنامه در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گذرنامه در خواب بسیار خوش است و نشان از سفرهای متعدد برای شما دارد. البته باید بدانید در این مورد معبران غربی نظراتی دیگر داده اند. عده ای از آن ها دیدن گذرنامه در خواب را نشان از دوستانی می دادند که به شما دروغ می گویند. به شما بی وفایی می کنند، شما را ناراحت و اندوهگین می کنند.  دیدن گذرنامه […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدایی کردن، معنی گدایی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گدائی کردن، معنی گدائی کردن در خواب

آیا می دانید دیدن گدایی کردن در  خواب به چه معنی می باشد؟ معبران نظراتی متفاوت در این باب داده اند، معبران غربی در این مورد می گویند، دیدن گدا نشانه ی خوبی نیست و خبر از مشکلات و گرفتاری ها می دهد. اگر شما در خواب گدا بودید تعبیر خوبی دارد زیرا کسی به شما هدیه خواهد داد. اگر شما به فرد گدایی چیزی بخشیدید یعنی از شما به خاطر کارهایی که انجام می […]

49 views بار
تعبیر خواب دیدن گدا، معنی گدا در خواب

تعبیر خواب دیدن گدا، معنی گدا در خواب

آیا می دانید دیدن گدا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گدا در خواب معناهایی متفاوت دارد.در توصیف تعبیر خواب گدا بسیاری از معبران نظرات فراوانی داده اند. در برخی از حالات خوب و در برخی معنای خوبی ندارد. اگر بصورت کلی بخواهیم در این باره صحبت کنیم دیدن آن در خواب می تواند خوب باشد. گدا معنای بزرگی شما و بخشش فراوان می دهد و نشان می دهد که چقدر شما در […]