آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 2

تبلیغاترایگان

تبلیغات

4 views بار
تعبیر خواب دیدن پابند، معنی پابند در خواب

تعبیر خواب دیدن پابند، معنی پابند در خواب

محمد بن سیرین تعبیر پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد. اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پا، معنی پا در خواب

تعبیر خواب دیدن پا، معنی پا در خواب

حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب پا ۷ چیز است عیش و نوش – عمر – تلاش – طلب مال – نیرومندی – سفر – زن حضرت دانیال تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن پا ، تباه شدن نیمی از مالش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا ، از بین رفتن تمام مال است یا فوت خودش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا به […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بوقلمون، معنی بوقلمون در خواب

تعبیر خواب دیدن بوقلمون، معنی بوقلمون در خواب

لیلا برایت: تعبیر خواب خوردن گوشت بوقلمون ، سعادت است آنلی بیتون: تعبیر خواب دیدن بوقلمون ، سود از کار است تعبیر خواب فروختن بوقلمون ، آرامش در آینده است تعبیر خواب بوقلمون مرده یا بیمار ، شرایط نامساعد زندگی است تعبیر خواب خوردن گوشت بوقلمون ، سرگرمی و شادی است تعبیر خواب بوقلمون در حال پرواز ، شهرت است تعبیر خواب تیراندازی کردن به سمت بوقلمون ، ثروت با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی است […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بوق زدن، معنی بوق زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن بوق زدن، معنی بوق زدن در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود. جابرمغربي گويد: بوق زدن به تاويل، مردان را مصيبت است و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود. جابرمغربي گويد: بوق زدن به تاويل، مردان را مصيبت است و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بوسه دادن، معنی بوسه دادن در خواب

تعبیر خواب دیدن بوسه دادن، معنی بوسه دادن در خواب

امام جعفر صادق: بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن. محمد بن سيرين: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بوسه ، معنی بوسه در خواب

تعبیر خواب دیدن بوسه ، معنی بوسه در خواب

امام جعفر صادق: بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن. محمد بن سيرين: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن بوستان، معنی بوستان در خواب

تعبیر خواب دیدن بوستان، معنی بوستان در خواب

يوسف نبي عليه السلام گويد:ديدن بوستان هديه فرزند بود علامه مجلسی ( ره) گوید:بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم ۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است . ۲ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بوزينه، معنی بوزينه در خواب

تعبیر خواب دیدن بوزينه، معنی بوزينه در خواب

محمدبن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می‌کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بوزینه در خواب‌های […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بوريا، معنی بوريا در خواب

تعبیر خواب دیدن بوريا، معنی بوريا در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند: بوريا درخواب بر سه وجه است. اول:منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به كدخدائي خود مشغول بودن(مشغول شدن به كار دامادى و زناشويى خود). محمد ابن سیرین بصری گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز، دليل است بر آن كه زن بي اصل خواهد. اگر ديد بوريا ببافت و سپري شد، دليل كه شغل خويش را تمام كند. اگر بيند از بوريا ازار خانه مي بافت، دليل كه به كدخدائي خود مشغول شود. جابر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بوتيمار، معنی بوتيمار در خواب

تعبیر خواب دیدن بوتيمار، معنی بوتيمار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود… دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد. چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بوته، معنی بوته در خواب

تعبیر خواب دیدن بوته، معنی بوته در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : بوته : خوشبختي در عشق بوته پربرگ : خطر کمين کرده است بوته پر گل : احساسات شما با يارتان متقابل است کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهيد رسيد ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. مشاهده‏ى بوته خشك در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده كنيد، به اين معنى است […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

معنی کالسکه – گاری در خواب چیست؟ آیا شما هم در خواب کالسکه – گاری  را دیده اید و معنی آن را نمی دانید؟ کالسکه – گاری  در خواب به صورت تعبیری کوتاه بیان شده است .در ادامه می توانید تعبیر آن را مشاهده کنید. کالسکه – گاری  در خواب به معنی ضرر و نقل مکان از جایی به جای دیگر می باشد. کسی در خواب دیده است که سوار بر کالسکه – گاری  شده […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کیسگر، معنی کیسگر در خواب

تعبیر خواب دیدن کیسگر، معنی کیسگر در خواب

معنی کیسگر در خواب چه می باشد؟ آیا شما هم خواب کیسگر را دیده اید؟ معبران در این مورد تعابیری بس اندک داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید. کیسگر در خواب معنی خوبی ندارد و نشانه ی غم می باشد. معبری شرقی در این باره می گوید: اگرکسی خواب کیسگر را ببیند یعنی غم و اندوه دچارش می شود. کسی در خواب دید که کیسگر به او داده شد یعنی غم […]

68 views بار
تعبیر خواب دیدن کوله پشتی،معنی کوله پشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن کوله پشتی،معنی کوله پشتی در خواب

معنی کوله پشتی در خواب چه می باشد؟ آیا تابحال شده است کوله پشتی خود را در خواب ببینید؟ دوستان عزیز دیدن کوله پشتی در خواب بسته به نوع و حالات آن تعابیری متفاوت دارد. معبران در این باره به تعابیری کوتاه بسنده کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که کوله پشتی دارد یعنی لذتی بزرگ برای شما اتفاق می افتد که دوستان نسبت به شما حسد می ورزند. زنی در خواب کوله پشتی […]

19 views بار
تعبیر خواب دیدن کوفته،معنی کوفته در خواب

تعبیر خواب دیدن کوفته،معنی کوفته در خواب

معنی کوفته در خواب چیست؟ کسی در خواب کوفته را می بیند چه معنی می تواند داشته باشد؟ در ادامه مطالب می تواند معنی کوفته در خواب را ببینید. همانطور که می دانید کوفته غذایی بسیار خوشمزه می باشد که انواع گوناگونی دارد. کوفته تبریزی،کوفته برنجی و …. معنی کوفته در خواب روزی و نعمت ذکر شده است. البته اگر کوفته را مزه کردید باید بدانید تعبیر خواب کوفته به مزه ی آن بر می […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کوسن، معنی کوسن در خواب

تعبیر خواب دیدن کوسن، معنی کوسن در خواب

معنی کوسن در خواب چیست؟ کوسن انواع مختلفی دارد که از آن برای لم دادن یا تکیه دادن استفاده می شود. معنی کوسن در خواب کامیابی در ازدواج و عشق می باشد. دیدن کوسن در خواب از نظر معبران دیدگاه هایی متفاوت خواهد داشت. معبری در دیدن کوسن این چنین گفته است: کسی در خواب دیده است که کوسن هایی از جنس ابریشم دارد و به آن لم داده است یعنی به فکر آسایش دیگران […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کوره، معنی کوره در خواب

تعبیر خواب دیدن کوره، معنی کوره در خواب

تعبیر کوره در خواب چه می باشد؟ آیا شما هم در خواب کوره را دیده اید و تعبیرش را نمی دانید؟بله دوستان عزیز می توانید تعبیر کوره را در این قسمت مشاهده کنید. همانطور که می دانید کوره به جایی گفته می شود که در آن حرارت و آتش ایجاد می شود. دیدن کوره در خواب به معنی خوشختی و سعادت می باشد. دیدن کوره در خواب معنای خوبی دارد و این را معبران تایید […]

23 views بار
تعبیر خواب دیدن کود، معنی کود در خواب

تعبیر خواب دیدن کود، معنی کود در خواب

معنی کود در خواب چه می باشد؟ همانطور که می دانید کود جزو  مواد معدنی به شمار می آید که فواید بسیاری برای طبیعت و خاک باغچه ، درختان و … دارد. کود مواد مغذی خاک را مناسب برای کشاورزی و فراهم می آورد.و کمک بسیاری به تقویت خاک می کند. کود برای هر خاکی لازم می باشد.حال اگر در خواب کود را دیدید چه معنی می تواند داشته باشد؟ دوستان عزیز معبران در تعبیر […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کفجه، معنی کفجه در خواب

تعبیر خواب دیدن کفجه، معنی کفجه در خواب

معنی کفجه در خواب چیست؟ آیا شما هم کفجه در خواب دیده اید و معنی آن را نمی دانید؟ در دیدن کفجه در خواب معبران تعابیر بسیار اندکی را بیان کرده اند دیدن کفجه اگر پاکیزه و تمیز باشد، اگر شکسته یا قدیمی باشد، هر دو معنی و تعبیری متفاوت دارند. دیدن کفجه در خواب یه معنی خدمتکار می باشد. معبری شرقی در این باره تعبیرهای را روایت کرده است که در ادامه ی مطالب […]

102 views بار
تعبیر خواب دیدن کفن،معنی کفن در خواب

تعبیر خواب دیدن کفن،معنی کفن در خواب

معنی کفن در خواب چیست؟ کفن پارچه ای می باشد  که به دور مرده می پیچینند  و او را در گور می گذارند. معبران در مورد دیدن کفن در خواب تعابیری بسیار بیان کرده اند که در ادامه ی مطالب می بینیم: معبری غربی می گوید: دیدن کفن در خواب به معنی این است که بد اقبالی و بدبختی به سراغ شما می آید. اگر در خواب دیدی که از روی جسد کفنی را کنار […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بو های خوش ، معنی بو های خوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بو های خوش ، معنی بو های خوش در خواب

ابن سيرين گويد : اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نيكو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردي كريم. هفتم: […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بهمن ، معنی بهمن در خواب

تعبیر خواب دیدن بهمن ، معنی بهمن در خواب

دیدن بهمن به مانند واقعیت حوادث خوبی را تداعی نخواهد کرد. بنابراین بیشتر مراقب خود باشید. لوک اویتنهاو می‌گوید: بهمن: بدبختی دفن شدن در زیر بهمن: شکست خوردن لیلا برایت می‌گوید: دیدن بهمن در خواب، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بهشت ، معنی بهشت در خواب

تعبیر خواب دیدن بهشت ، معنی بهشت در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید. محمدبن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد.. اگر بیند از میوه‌های بهشت فرا گرفت […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بهار، معنی بهار در خواب

تعبیر خواب دیدن بهار، معنی بهار در خواب

بهار، طبيعت در نهايت اعتدال است و بايد هم چنين باشد. حال اگر اين طور نبود خلاف طبيعت چيزي شده و حادثه اي اتفاق افتاده… چنانچه در خواب احساس کنيم بهار است ولي هوا گرم است و دماي بسيار دارد يا چنان سرد است که در خواب مي لرزيم خوب نيست و گوياي دگرگوني تند و حاد مي باشد در زندگي بيننده خواب. در عالم خواب ديدن بهار و اعتدال طبيعي در بطن طبيعت نيکو […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن به فرزندی گرفتن، معنی به فرزندی گرفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن به فرزندی گرفتن، معنی به فرزندی گرفتن در خواب

تعبیر خواب فردی را به فرزندی گرفتن از دیدگاه لوک اویتنهاو بیانگر مسئولیت‌های تازه و از دید لیلا برایت رسیدن به مقامی والاست. لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی رابه فرزندی بگیرید: مسولیتهای تازه خواهید داشت شمارا به فرزندی بگیرند: سرشکسته خواهید شد   لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که فردی را به فرزندی گرفته‌اید، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد. آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی که شما […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بِهْ، معنی بِهْ در خواب

تعبیر خواب دیدن بِهْ، معنی بِهْ در خواب

بدان كه استادان اين فن در تاويل به در خواب ديدن، خلاف است. بعضي گويند: مهتري و بزرگي يابد و از آن خير و منفعت بيند و ثناي نيكو شنود، و بعضي گويند كه فرزند باشد و بعضي گويند بيماري است. و آن كه حكم بيماري كرد، چنين گويدكه: آن چون به گونه زرد است، دليل بر بيماري كند و آن كه گفت سفري دراز است، با رنج ت بدان معني كه گفت جبرئيل آدم […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن به، معنی به در خواب

تعبیر خواب دیدن به، معنی به در خواب

امام جعفر صادق دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گون سبز بود، به تاویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیماری است. ابراهیم کرمانی به در خواب دیدن بیماری است. خواه که به وقت و خواه بی وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیماری صعب تر است. منوچهر مطیعی تهرانی دسته ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته اند. گوئی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بنیاد نهادن، معنی بنیاد نهادن در خواب

تعبیر خواب دیدن بنیاد نهادن، معنی بنیاد نهادن در خواب

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بنياد از خشت پخته و گچ نهاد، دليل كه مال او از حرام حاصل شود. اگر بيند بنائي از خشت خام برهوا نهاد، دليل كه همت او بلند شود دركار دين. اگر بيند بناي ديوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دليل كه در امل و كارهاي دنيا مغرور است. اگر بيننده خواب بنا كرده بود و مزد ستاند، دليل كه منفعت يابد. اگر بيند بنا را از خشت پخته […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بنفشه، معنی بنفشه در خواب

تعبیر خواب دیدن بنفشه، معنی بنفشه در خواب

محمد بن سیرین تعبیر خواب بنفشه ، زن و فرزند است ابراهیم کرمانی تعبیر خواب زنی که بنفشه بچیند و به شوهرش بدهد ، طلاق و جدایی است جابر مغربی تعبیر خواب گل بنفشه ، کنیز و خدمتکار ناسازگار است تعبیر خواب گل بنفشه از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بنفشه برای مرد ، زن و ناکامی است تعبیر خواب بنفشه برای زن ، غم و جدایی است تعبیر خواب گل بنفشه از دید […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بیهوشی، معنی بیهوشی در خواب

تعبیر خواب دیدن بیهوشی، معنی بیهوشی در خواب

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بيهوشي درخواب بر دو وجه است. اول: دشواري كارها، دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي. مولف گويد: اگر ببيند اورا با ماده بيهوش کننده يا سرنگ يا غيره بيهوش کردند آن طور که قدرت جسماني […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بینی، معنی بینی در خواب

تعبیر خواب دیدن بینی، معنی بینی در خواب

امام جعفر صادق دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است. اول: عز، دوم: مال، سوم: بزرگی، چهارم: فرزند، پنجم: عیش خوش. محمد بن سیرین اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد. اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد،چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بيماری، معنی بيماری در خواب

تعبیر خواب دیدن بيماری، معنی بيماری در خواب

کتاب سرزمین رویاها: بستگان بیمار هستند: بدبختی نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید. از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید. شما بیماری مغز دارید: شانس زیاد شما را لوس می‌کند. بیماری معده دارید: ولخرجی نکنید شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود. تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی بچه‌ها بیمار […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بيمارستان، معنی بيمارستان در خواب

تعبیر خواب دیدن بيمارستان، معنی بيمارستان در خواب

لوک اویتنهاو دیدن بیمارستان در خواب به این معنی است که شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت. در درون بیمارستان بودن در خواب دلیل بر خبرهای غمگین دارد. دیدن مریض خانه به این معنی است که غصه به شما نزدیک می شود. آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که در بیمارستان بستری هستید ، نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید. اگر خواب ببینید به بیمارستان می […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بیلیارد ، معنی بیلیارد در خواب

تعبیر خواب دیدن بیلیارد ، معنی بیلیارد در خواب

بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود. بیلیارد بطریقی که در ایران بازی می‌شود مأخوذ از روسیه است، هر یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست. در فرانسه نوعی بیلیارد در قرن ۱۶ م. رواج داشت، و پیش ازآن هم بازی شبیه آن معمول بود. در انگلستان بیلیارددر زمان شکسپیر رایج […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بيل، معنی بيل در خواب

تعبیر خواب دیدن بيل، معنی بيل در خواب

محمد بن سيرين گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها كند. ابراهيم كرماني گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها به نفاق كند وبعضي گويند بيل در خواب كاري است كه با رنج و عذاب حاصل شود. اگر كسي بيند بيل دارد و با آن كاري كند، دليل كه كار وي تمام شود. منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران سنتي نوشته اند بيل خادمي است که به کارها به نفاق مي کند اما بيل […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بيگانه، معنی بيگانه در خواب

تعبیر خواب دیدن بيگانه، معنی بيگانه در خواب

لوک اويتنهاو میگويد : بيگانه –خارجي- : آشنايیبا ا فراد جديد و درختان ميوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از ميوه آن بيشه همیخورد، دليل كه زنیخواهد كه اصل او بيابانیاست، يا كنيزكیخَرَد كه در بيابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خير و منفعت رسد. اگر آن بيشه را خالیاز آن ها ديد، دليل بر شر و مضرت كند. اگر بيند در آن بيشه به جایدرختان، خار […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بيشه، معنی بيشه در خواب

تعبیر خواب دیدن بيشه، معنی بيشه در خواب

لیلا برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : ازیک بیشه گذر می کنید : یک […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بيدگوش، معنی بيدگوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بيدگوش، معنی بيدگوش در خواب

گياهي كه برگ بزرگ پهن دارد و آن را شكوفه زرد است، ديدن آن در خواب، زني است خادمه و بي اصل و دون همت. اگر كسي به خواب بيند كه بيدگوش داشت يا كسي به وي داد، دليل است كه او را با چنين كسي صحبت افتد و از او خفت بيند.  

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بید ، معنی بید در خواب

تعبیر خواب دیدن بید ، معنی بید در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک. بید در خواب های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و یران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بيت العمور، معنی بيت العمور در خواب

تعبیر خواب دیدن بيت العمور، معنی بيت العمور در خواب

خانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در بيت المعمور شد، دليل كه در ميان مردم به امانت يا به علم ظاهر گردد و حج كند و از شر دشمنان ايمن گردد. اگر بيت المعمور را بر زمين بيند، دليل كه به پادشاه عالم عادل پيوسته شود.اگر بيند در بيت المعمور خانه ساخت يا خفت، دليل كه اجل وي نزديك باشد. اگر بيند […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

تعبیر خواب دیدن بيابان، معنی بيابان در خواب

بيابان در خواب به معنی قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از بيابان بيرون آمد، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند در […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کوال،معنی کوال در خواب

تعبیر خواب دیدن کوال،معنی کوال در خواب

معنی کوال در خواب چیست؟ کوال به معنی قریه یا رودی است که بسیار هم زیبا می باشد. معبران در دیدن کوال معانی اندکی را روایت کرده اند. معبری شرقی در دیدن کوال گفته است: اگر کسی در خواب کوال را ببیند به معنی مرد دانشمندی است که برایش نیز دلیلی را آورده اند. از امام اول شیعیان علی (ع) نقل شده است دیدن کوال نو و گسترده به معنی سود و نفع بسیار می […]

46 views بار
تعبیر خواب دیدن کنه، معنی کنه در خواب

تعبیر خواب دیدن کنه، معنی کنه در خواب

معنی کنه در خواب چیست؟ کنه جانوری کوچک و انگلی می باشد که از خون بقیه جانداران تغذیه می کند. کنه ها بیشتر در نواحی اروپایی زندگی می کنند. معبران در مورد دیدن کنه ها در خواب تعابیر بسیاری را بیان کرده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید. از امامان ما نقل شده است که : دیدن کنه در خواب به معنی زن،خدمتکار،ثروت می باشد . اگر کنه را کسی در خواب […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کنسرت، معنی کنسرت در خواب

تعبیر خواب دیدن کنسرت، معنی کنسرت در خواب

معنی کنسرت در خواب چیست؟ کنسرت به مجموعه ای گفته می شود که در آن شاهد اجراهایی زنده می باشیم. اجرای ترانه، موزیک در کنسرت بسیار دیدنی و شنیدنی می باشد و به شدت جلوه  و نمایی زیبا دارد. معبران در دیدن کنسرت تعبیر هایی اندک داده اند که در ادامه مطالب می توانید ببینید. معبری غربی چنین می گوید: در خواب دیده اید که در کنسرت شرکت داشتید یعنی دوره ای در زندگی خود […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن کنجد، معنی کنجد در خواب

تعبیر خواب دیدن کنجد، معنی کنجد در خواب

کنجد در خواب چه معنی دارد؟ کنجد گیاهی می باشد که مصارف مختلفی نیز دارد. کنجد را به عنوان روغن در غذاها مصرف می کنند.کنجد اثراتی ضد باکتری دارد که در بسیاری از بیماری ها نقش موثری خواهد داشت. کنجد به دلیل مقدار اسید چرب اشباع نشده ای که دارد به کنترل فشار خون بسیار کمک می کند. معنی کنجد در خواب افزایش روزی، نعمت می باشد. در خواب دیده اید که کنحد دارید یعنی […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کمربند، معنی کمربند در خواب

تعبیر خواب دیدن کمربند، معنی کمربند در خواب

معنی کمربند در خواب چیست؟ کمربند در خواب به معنی میزان لذتی است که شما از زندگی خود خواهید برد. کمربند دارای انواع گوناگونی است و جنس های مختلفی نیز دارد که هر کدام معنی متعددی دارند. اگر کمربند ی داشتید و آن را محکم بستید به این معنی می باشد که در کارتان هیج نقصی نمی بینید  و در زندگی خود پیروز و کامیاب خواهید شد. اگر کمربند را بستید ولی آن شل و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کمانگره، معنی کمانگره در خواب

تعبیر خواب دیدن کمانگره، معنی کمانگره در خواب

دیدن کمانگره در خواب چه معنی دارد؟ چشده است در خوابتان کمانگره را ببینید  و به دنبال معنای آن باشید؟ در این مطلب به تعبیر کمانگره پرداخته ایم. معبران در مورد کمان گره در خواب تعبیر های بسیاری را ارائه داده اند که می توانید در ادامه مطالب آن را مشاهده کنید. معبری شرقی می گوید: کسی در خواب دیده است که کمان گره به همراه داشت و با آن گل می انداخت به این […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کمان آسمان، معنی کمان آسمان در خواب

تعبیر خواب دیدن کمان آسمان، معنی کمان آسمان در خواب

معنی کمان آسمان در خواب چه می باشد؟ کمان آسمان رنگ های متفاوتی دارد که هر رنگی معنی متفاوتی خواهد داشت. معبران در این بازه نظرات اندکی داده اند که می توانیددر ادامه مطالب آن ها را مشاهده کنید. معبری شرقی چنین می گوید: دیدن کمان زرد به معین بیماری و مریضی است. دیدن کمان سبز به معنی گستردگی نعمت و فراخی روزی می باشد. دیدن کمان سرخ به معنی فقیر شدن و کم شدن […]

30 views بار
تعبیر خواب دیدن کلیسا – معبد، معنی کلیسا – معبد در خواب

تعبیر خواب دیدن کلیسا – معبد، معنی کلیسا – معبد در خواب

معنی کلیسا – معبد در خواب چیست؟ کلیسا – معبد مکانی برای مسیحیان که در آن به عبادت پرودگار خود می پردازند. معبران در دیدن  کلیسا – معبد تعابیر بسیاری را روایت کرده اند. دیدن  کلیسا – معبد در خواب به معنی توبه کردن از گناه می باشد. کسی در خواب می بیند  کلیسا – معبد در محله ای مخروبه قرار دارد یعنی امید ها و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت. کسی در خواب می بیند وارد  کلیسا – […]