آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 5

تبلیغاترایگان

تبلیغات

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بساط ، معنی بساط در خواب

تعبیر خواب دیدن بساط ، معنی بساط در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ – گستردنی . ۲ – شادروان . ۳ – فراخی میدان . ۴ – سفرة چرمین . بدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست، دليل بود كه روزي بر وي فراخ شود و عمرش دراز بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دليل كه نعمت و مال او بسيار […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بزغاله، معنی بزغاله در خواب

تعبیر خواب دیدن بزغاله، معنی بزغاله در خواب

بزغاله . [ ب ُ ل َ / ل ِ ] (اِ مصغر) بچه ٔ بز. به تازیش جدی خوانند. (از شرفنامه ٔ منیری ) (از ناظم الاطباء). بز خردسال . بز کوچک . بزبچه . بزک . (فرهنگ فارسی معین ). جلم . رُبَح . رباح . هلع. عناق . جدی . (منتهی الارب ). بزیچه . کره بز. (یادداشت بخط دهخدا) : بزغاله گان دیدند که هرچند شیر از پستان مادر میخوردند لاغرتر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بزازی، معنی بزازی در خواب

تعبیر خواب دیدن بزازی، معنی بزازی در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ زّ) [ ع . ] (ص .) پارچه فروش ، جامه – فروش . منوچهر مطيعي تهراني گويد: بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره داشتن بهترين، مردد […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بزاز، معنی بزاز در خواب

تعبیر خواب دیدن بزاز، معنی بزاز در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ زّ) [ ع . ] (ص .) پارچه فروش ، جامه – فروش . منوچهر مطيعي تهراني گويد: بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره داشتن بهترين، مردد […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن بز کوهی، معنی بز کوهی در خواب

تعبیر خواب دیدن بز کوهی، معنی بز کوهی در خواب

بز کوهی بصورت دسته‌های کوچک در کوهستان‌ها زندگی می‌کند. در کوه‌های ایران از این حیوان بسیار دیده می‌شود. در کوهستانهای آسیای کوچک و کوه‌های هیمالیا و هندوکش فراوان است و توسط شکارچیان شکار می‌شود. موهای بدن بطور کلی زبر و کوتاه هستند و در نرها در پایین چانه دسته‌ای از موهای بلند ریش مانند روئیده‌است. همچنین در پشت بدن در طول خط طولی تیره پشت از شانه تا حدود دم موها بلند شده و به […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بُز، معنی بُز در خواب

تعبیر خواب دیدن بُز، معنی بُز در خواب

بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بز، معنی بز در خواب

تعبیر خواب دیدن بز، معنی بز در خواب

بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بريان ، معنی بريان در خواب

تعبیر خواب دیدن بريان ، معنی بريان در خواب

اگر کسی درخواب دید که گوشتی را بریان می کند، اگر گوشت گوسفند باشد، سود زیاد و اگر گوشت گاو باشد، نفع آن کمتر است. بریان کردن گوشت مرغ، سخن نسنجیده ای است که از همسر یا زنی از محرمان خود، خواهد شنید و بر وی گران خواهد آمد. بریان کردن ماهی و خوردن آن به شرطی که استخوان ماهی در گلو گیر نکند، رسیدن سود زیاد است. اگر دید استخوان ماهی در گلویش گیر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بروت، معنی بروت در خواب

تعبیر خواب دیدن بروت، معنی بروت در خواب

بروت فرهنگ فارسی معین (بُ)( اِ.)۱ – سبیل . ۲ – مجازاً کبر و غرور. منوچهر مطيعي تهراني گويد: سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر در خواب ببينيم که ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن است که آبرو داريم اما قدرت حفظ اين آبرومندي را فاقد مي شويم. اگر ببينيد که سبيل خود را مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد که به آبروي […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برهنگي ، معنی برهنگي در خواب

تعبیر خواب دیدن برهنگي ، معنی برهنگي در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خود را برهنه ببینید، […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بره ، معنی بره در خواب

تعبیر خواب دیدن بره ، معنی بره در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن بره در خواب خوب و بل که بسيار خوب است. معبران بره را در خواب خير و برکت تعبير کرده اند. آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند. برخي از معبران بره را در خواب فرزند تعبير کرده اند. اگر کسي در خواب ببيند که صاحب بره اي شده برخوردي جالب و سودبخش در پيش خواهد […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن برنز، معنی برنز در خواب

تعبیر خواب دیدن برنز، معنی برنز در خواب

مِفرَغ یا برنز آلیاژی است از مس و قلع که با آن ابزارهای مختلف و مجسمه را تهیه می‌کنند. مفرغ قدیمی‌ترین آلیاژی است که انسان آن را تهیه کرده‌است، زیرا در معادن مس معمولاً فلز مس به طور طبیعی با قلع به صورت یک آلیاژ طبیعی وجود دارد به همین دلیل معمولاً نخستین ابزارهای مصنوعی فلزی که در قدیم توسط بشر ساخته شده غالباً از مفرغ است.   آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر دختری در […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن برنج، معنی برنج در خواب

تعبیر خواب دیدن برنج، معنی برنج در خواب

منوچهر مطیعی تعبیر خواب برنج برای شالیکار تعبیر خاصی ندارد و به فکر او برمیگردد تعبیر خواب برنج به طور کلی مال و توشه و دارایی است تعبیر برنج پخته یا همان پلو حاجت روا شدن است و در ان خیر است تعبیر خواب برنج پخته به کسی دادن رسیدن خیر و نیکی از جانب ان شخص است تعبیر خواب دیدن برنج و شیر نعمت و رفاه و شادابی است در آینده تعبیر خواب حوردن […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن برلیان، معنی برلیان در خواب

تعبیر خواب دیدن برلیان، معنی برلیان در خواب

آنلی بیتون می گوید: ۱ـ دیدن برلیان در خواب، نشانه آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد. ۲ـ دیدن برلیان شکسته در خواب، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند. لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید کسى به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانى را گم کرده اید، نشانه جدایى […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن برگستوان-پوشش اسب، معنی برگستوان-پوشش اسب در خواب

تعبیر خواب دیدن برگستوان-پوشش اسب، معنی برگستوان-پوشش اسب در خواب

برگستوان . [ ب َ گ ُس ْت ْ ] (اِ مرکب ) مأخوذ از کُست در پهلوی به معنی پهلوو سو و کنار، و در فارسی نیز کشت یا کست بهمین معنی است . کستی یا کشتی در پازند و فارسی به معنی کمر و مطلق رشته و بندی که به میان بندند. «ان » در آخر کلمه پسوند اتصاف است . و در گرشاسب نامه بجای برگستوان ، کستوان آمده است . (از […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن برگستوان، معنی برگستوان در خواب

تعبیر خواب دیدن برگستوان، معنی برگستوان در خواب

برگستوان . [ ب َ گ ُس ْت ْ ] (اِ مرکب ) مأخوذ از کُست در پهلوی به معنی پهلوو سو و کنار، و در فارسی نیز کشت یا کست بهمین معنی است . کستی یا کشتی در پازند و فارسی به معنی کمر و مطلق رشته و بندی که به میان بندند. «ان » در آخر کلمه پسوند اتصاف است . و در گرشاسب نامه بجای برگستوان ، کستوان آمده است . (از […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن برگ، معنی برگ در خواب

تعبیر خواب دیدن برگ، معنی برگ در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعي. برگ زينت درخت است و اخلاق خوب نيز زينت انسان. اگر ديديد درختي يا درختاني سرسبز و خرم داريد که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهيد شد و به آبرومندي در جامعه شناخته مي شويد. اگر ديديد که در باغي برگ جمع مي کنيد نشان آنست که در تحصيل شرافت کوشش فراوان مي کنيد. جمع […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کباب، معنی کباب در خواب

تعبیر خواب دیدن کباب، معنی کباب در خواب

معنی کباب در خواب چگونه تعبیر شده است؟ کباب غذای ایرانی بسیار خوش طعم می باشد که طرفداران بسیاری را در سراسر خاورمیانه دارد. کباب انواع مختلفی دارد که در پخت آن از گوشت قرمز بره و گوساله استفاده می شود. انواع کباب ها شامل چنجه،کوبیده،کباب برگ،شیشلیک،سلطانی،بختیاری و…. می باشد.در ایران کباب های بسیاری وجود دارد که اگر بخواهیم نام همه ی آنها را بیاوریم باید تمام نوشته را به کباب ها اختصاص دهیم.به همین […]

12 views بار
تعبیر خواب دیدن کاه گل-کاهگل،معنی کاه گل-کاهگل در خواب

تعبیر خواب دیدن کاه گل-کاهگل،معنی کاه گل-کاهگل در خواب

معنی کاه گل – کاهگل کادر خواب چیست؟ کاه گل – کاهگل به موادی گفته می شود که با هم مخلوط می شوند و کاه گل – کاهگل  را درست می کنند. این مواد آب،خاک رس،کاه می باشند که به عنوان ملات برای خانه های قدیمی استفاده می شدند. این مواد  باید طوری ورز داده شود که برای گذاشتن آن روی بیل به آن بچسبد و خیلی زود جدا شود. در زمان قدیم مخصوصا در […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کاناپه-راحتی،معنی  کاناپه-راحتی  در خواب

تعبیر خواب دیدن کاناپه-راحتی،معنی کاناپه-راحتی در خواب

معنی کاناپه-راحتی در خواب چیست؟ کاناپه-راحتی به مدلی از مبل،صندلی راحتی گفته می شود که برای لمیدن روی آن طراحی و ساخته میشود. انسان روی آن بسیار احساس راحتی می کند. کاناپه-راحتی ها انواع بسیاری دارند که به شیوه های گوناگون طراحی می شوند. کاناپه-راحتی ها از جنس چرم یا پارچه های ساده یا طرح دار می باشند که معمولا در اتاق پذیرایی،اتاق نشیمن،اتاق استراحت قرار می گیرند. در باب دیدن  کاناپه-راحتی در خواب معبران […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کالباس، معنی کالباس در خواب

تعبیر خواب دیدن کالباس، معنی کالباس در خواب

معنی کالباس در خواب چگونه است؟ کالباس به عنوان ماده ای گوشتی می باشد که در تمام کشور ها طرفدار فراوان دارد و بصورت سرد نیز مصرف می شود. اگر چه متخصصان اظهار داشته اند که مصرف بیش از حد کالباس برای بدن ضرر دارد و کالباس را ماده ای سرطان زا می دانند. اگر کسی در خواب دیدید که کالباس داشته اید یعنی بسیار در حق دیگری نامردی کرده و دوستتان بابت زحمتی مالی […]

16 views بار
تعبیر خواب دیدن کاغذ – ورق، معنی کاغذ – ورق در خواب

تعبیر خواب دیدن کاغذ – ورق، معنی کاغذ – ورق در خواب

معنی  کاغذ – ورق در خواب چیست؟ کاغذ – ورق در زمان های گذشته بیشتر مورد استفاده بود.امروزه متاسفانه بدلیل تکنولوژی و استفاده درست یا نادرست از آن مصرف  کاغذ – ورق بسیار کم تر شده است.افراد کم تر از کتاب و کاغذ استفاده می کنند.گوشی و تلفن همراه جایگزین  کاغذ – ورق شده است و اینترنت نیز جایگزینی برای کتاب. در هر صورت پیشرفت تکنولوژی و علم بسیار خوب است و باید بدانیم که به شیوه ای […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کاریز، معنی کاریز در خواب

تعبیر خواب دیدن کاریز، معنی کاریز در خواب

معنی کاریز – قنات در خواب چیست؟ کاریز – قنات  به معنی کانال و یا راه آبی است که در زیر زمین آن را می کنند تا آب به سطح برسد یا به زمین ها و اراضی قابل کشت انتقال یابد.کاریز – قنات  های گوناگونی در ایران موجود است. دیدن کاریز – قنات در خواب بسته به حالتش تعبیری متفاوت دارد آب زلال برابر است با خوشبختی و آب کدر برابر با فقر می باشد. معبران […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کارزار،معنی کارزار در خواب

تعبیر خواب دیدن کارزار،معنی کارزار در خواب

معنای کارزار در خواب چیست؟ کارزار به معنی محلی است که در آن جنگ و دعوا رخ می دهد.این جنگ می تواند مبارزه سیاسی باشد، مبارزه اقتصادی باشد و یا کارزار کلامی باشد.یعنی مبارزه سخن به سخن. دیدن کارزار در خواب معنی های دگرگونی دارد،و البته بستگی دارد که چه کسی در این کارزار برنده می شود و پیروز بیرون می آید. بطور کلی دیدن کارزار در خواب به معنی بیماری طاعون است. معبری در […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کاراگاه، معنی کاراگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن کاراگاه، معنی کاراگاه در خواب

معنی کاراگاه در خواب چیست؟ کارگاه به کسی گفته می شودکه ماجرای مشکوکی را پی گیری می کند تا به نتیجه برسد.کاراگاه ها باید شم قوی پلیسی داشته باشند، تا در کارشان موفق تر شوند. کاراگاه ها افراد باهوشی هستند که در صحنه جرم حضور پیدا می کنند تا صحنه و افراد مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. معنی کارگاه در شرایط و حالت های مختلف با هم تفاوت دارد در صورت کلی به معنای […]

14 views بار
تعبیر خواب دیدن کاخ – قصر , معنی کاخ – قصر  در خواب

تعبیر خواب دیدن کاخ – قصر , معنی کاخ – قصر در خواب

معنی کاخ – قصر در خواب چیست؟ کاخ – قصر های مختلفی در جهان برای پادشان و افرادی با مقام بسیار بالا هستند، وجود دارد. کاخ – قصر در خواب دیدن معنا ها و تعبیرهای گوناگونی دارد که معبرای از باب آن گفته اند. دیدن کاخ – قصر در خواب بسته به حالتش معناهایی متفاوت دارد. معنای کاخ – قصر در خواب به معنی این است که به کسی کمک می کنید. اگر در کاخ – قصر […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کابین، معنی کابین در خواب

تعبیر خواب دیدن کابین، معنی کابین در خواب

معنی کابین در خواب چیست؟ کابین واژه ای از فرانسه می باشد که به معنای اتاقی است که از مصالح سبک تری ساخته شده است.هم چنین به محلی که خلبانان در آن جای دارند.در زمان قدیم کشتی هایی موجود بودند که در آنها اتاق هایی وجود داشت و در آن مسافران سکنا می گزیدند.به این اتاق ها نیز کابین گفته می شد. در دیدن کابین معبران نظراتی بسیار داده اند بصورت کلی دیدن کابین به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برق، معنی برق در خواب

تعبیر خواب دیدن برق، معنی برق در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین. هر کس در زندگی خودش از چیزی […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن برف ، معنی برف در خواب

تعبیر خواب دیدن برف ، معنی برف در خواب

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند… تعبیر خواب سر خوردن یا لیز خوردن در برف به معنی افتادن این است که قدر نعماتی که خدا به شما داده است را نمی دانید و مشکل […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن برس ، معنی برس در خواب

تعبیر خواب دیدن برس ، معنی برس در خواب

شانه و شانه زدن در خواب می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد. همانگونه که معبرین گفته‌اند شانه زدن و صاف شدن موها بیانگر رهایی و پایان یافتن مشکلاتی مانند بدهی و تردید در تصمیم گیری است. هانس کورت: تعبیر خواب دیدن برس ، بدشانسی است تعبیر خواب دیدن برس لباس ، کارهای مشکل است آنلی بیتون: تعبیر خواب برس ، نابسامان بودن کارها است تعبیر خواب برس کهنه و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برزنت، معنی برزنت در خواب

تعبیر خواب دیدن برزنت، معنی برزنت در خواب

رزنت یک پارچه ی مستحکم، منعطف و ضدآب است که معمولا از پارچه‌هایی مانند کرباس و یا پلی استر با روکش یورتان و یا پلاستیک هایی مانند پلی اتیلین ساخته می‌شود. برزنت به دو صورت پنبه و پلی استر پنبه است .سایز بندی این نوع پارچه درعرض های ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتی متر موجود می باشد. با توجه به نیاز و سفارش از وزن ۲۲۰ الی ۷۴۰ گرم بر متر مربع موجود است. برزنت با […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن برده ، معنی برده در خواب

تعبیر خواب دیدن برده ، معنی برده در خواب

امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، تعبیرش این است که آن برده آزاد می‌شود. اگر ببینی بردۀ خود را آزاد کرده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی بردۀ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بردار کردن، معنی بردار کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن بردار کردن، معنی بردار کردن در خواب

محمد بن سیرین: روزی مردی نزد من آمد و گفت: به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند. گفتم: اگر این خواب راست می گویی، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند. پس همان روز چنان شد و دیگری به جای او بنشست. امام جعفر صادق(ع): بردار کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: مهتری. دوم: مال. سوم: بزرگواری. چهارم: […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بُرد، معنی بُرد در خواب

تعبیر خواب دیدن بُرد، معنی بُرد در خواب

بُرد یمانی: نوعی جامه. به نوعی پارچه گران بها که در یمن تولید می‏گردد برد یمانی و به نوعی دیگر از آن که از پنبه یا کتان است ‘حِبَره’ گفته می‏شود. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات وو دیات سخن رفته است. مستحب است علاوه بر پارچه سرتاسری واجب، پارچه سرتاسری دیگری برای میّت قرار داده شود و مستحب است یکی از آن دو، برد یمانی باشد و بهتر است بردد یمانی پارچه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن برد، معنی برد در خواب

تعبیر خواب دیدن برد، معنی برد در خواب

بُرد یمانی: نوعی جامه. به نوعی پارچه گران بها که در یمن تولید می‏گردد برد یمانی و به نوعی دیگر از آن که از پنبه یا کتان است ‘حِبَره’ گفته می‏شود. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و دیات سخن رفته است. مستحب است علاوه بر پارچه سرتاسری واجب، پارچه سرتاسری دیگری برای میّت قرار داده شود و مستحب است یکی از آن دو، برد یمانی باشد و بهتر است برد یمانی پارچه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برچسب، معنی برچسب در خواب

تعبیر خواب دیدن برچسب، معنی برچسب در خواب

شناس‌برگ یا برچسب یا لیبل، تکه‌ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به یک بسته‌بندی یا شیء می‌چسبد و روی آن ممکن است یک راهنما، اطلاعاتی در مورد محصول، نشانی‌ها و … به نمایش درآمده باشد. شناس‌برگ‌ها ممکن است مستقیماً روی بسته‌بندی یا شیء چاپ شده باشند. شناس‌برگ‌ها کاربردهای بسیاری دارند: شناسایی محصول، برچسب‌های نام، تبلیغ، هشدار، و دیگر موارد. کتاب سرزمین رویاها: خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید. روی یک پاکت […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برجستن، معنی برجستن در خواب

تعبیر خواب دیدن برجستن، معنی برجستن در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست، دليل كه حال او بگردد. اگر بيند به جاي دوري جست، دليل كه به سفر رود. اگر بيند در وقت جستن عصا در دست داشت، دليل كه اعتماد وي بر مردي قوي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند از جائي بيرون جست، دليل كه از حال بد به حال نيك برگردد. اگر بيند به هر جائي كه مي خواهد مي جست، دليل است […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برج-ساختمان، معنی برج-ساختمان در خواب

تعبیر خواب دیدن برج-ساختمان، معنی برج-ساختمان در خواب

دیدن برج و ساختمان در خواب بیانگر مقام والا و بزرگ است. البته تعبیر خواب تماشای مناظر اطراف برج از بالا یه پایین و یا از پایین به بالا متفاوت است. تعبیر خواب برج بلند منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک برج: خوشبختی طولانی یک برج خیلی بلند: عمر شما طولانی خواهد بود. تعبیر خواب تماشای برج […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن برج، معنی برج در خواب

تعبیر خواب دیدن برج، معنی برج در خواب

محمدبن سيرين گويد: ديدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و ديدن ثور و سنبله و جدي پسر پادشاه و ديدن جوزا و ميزان و دلو قاضي صاحب تدبير پادشاه است و ديدن سرطان و عقرب و حوت، ديدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است. اگر كسي حمل را به خواب ديد، با مردي محتشم او را كاري افتد و حاجت او را روا كند. اگر ثور را بيند با مردي جاهل و […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کیسه، معنی کیسه در خواب

تعبیر خواب دیدن کیسه، معنی کیسه در خواب

معنی کیسه در خواب چیست؟ کیسه در خواب دیدن می توان گفت که بسته به حالاتش معناهایی متفاوت خواهد داشت. کیسه در زمان های قدیم بسیار رایج بوده و امروزه کمتر کسی از کیسه استفاده می کند،یا کیسه را در خواب می بیند. کسی در خواب کیسه را دید در سه صورت بررسی می شود: مردم.راز پنهان و مخفی.فقر و درویشی. با این حال اگر در خواب کیسه را دیدید،کیسه پول و دینار باشد یعنی […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کوه، معنی کوه در خواب

تعبیر خواب دیدن کوه، معنی کوه در خواب

کوه در خواب به چه معنی است؟ کوه نشانه ی قدرت و توانایی است. دیدن کوه در خواب برآمده از توانایی شما در انجام کارها است.کوهی که در ارتفاعات بالاتر باشد، یعنی قدرت شما چندین برابر از آن چیزی است که فکر می کنید.شما توان بالایی دارید.در برابر مشکلات مقاومت بسیاری دارید.تاثیر و نفوذ زیادی بر شما خواهد بود. در برابر حوادث پیش آمده محکم و قوی رفتار می کنید.از خم شدن و شکست خوردن […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کوکب، معنی کوکب در خواب

تعبیر خواب دیدن کوکب، معنی کوکب در خواب

معنی کوکب در خواب چیست؟ کوکب معناهای متفاوتی دارد.در معنی اول ستاره ای می باشد زیبا. کوکب نام گلی هم است در آمریکا ،مکزیک و کلمبیا.این گل مصارف طبی هم دارد. بعضی از آن ها قدشان بسیار بلند میشود.حتی گفته ها حاکی از این است که قد گل کوکب به ده متر هم رسیده است. در این جا منظور معبر گل کوکب می باشد. دیدن گل کوکب در خواب به معنی ناراحتی و آزرده شدن […]

16 views بار
تعبیر خواب دیدن کوسه، معنی کوسه در خواب

تعبیر خواب دیدن کوسه، معنی کوسه در خواب

معنای کوسه در خواب چیست؟ کوسه جزو آبزیان می باشد.جالب است بدانید قدمت کوسه به قبل از دایناسورها بر میگردد.آنها از قرن ها پیش سلطان آبها بوده اند. کوسه ها از جمله آبزیانی هستند که برای انسان خطرآفرین نمی باشند.عده ای معدود هستند که خطر زیادی دارند و به انسان حمله میکنند.اما در هر صورت اگر قصد شنا کردن در آبهای روان به دریاها را دارید بسیار مراقب باشید یا در این آب ها شنا […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کوز،معنی کوز در خواب

تعبیر خواب دیدن کوز،معنی کوز در خواب

تعبیر خوب کوز چیست؟ کوز معنای بسیاری دارد در وهله اول به معنی فردی می باشد با قامتی خمیده. دیگر معنای آن حشره ای است سیاه رنگ که کمی از سوسک کوچک تر می باشد.از دیگر معناهای آن وسیله ای است که برای جنگ در زمان های قدیم استفاده می شده است. معبران در دیدن کوز معناهای بسیاری را روایت کرده اند. بصورت کلی دیدن کوز در خواب به معنی مال و ثروتی که با […]

68 views بار
تعبیر خواب دیدن کودکی – بچگی،معنی کودکی – بچگی در خواب

تعبیر خواب دیدن کودکی – بچگی،معنی کودکی – بچگی در خواب

معنای کودکی – بچگی در خواب چیست؟ همه ی ما دنیایی به نام کودکی – بچگی داریم که بسیار شیرین است.دوارن کودکی را از هنگام تولد تا قبل از بلوغ می گویند. کودکی دورانی است که انسان هیچ دغدغه ای ندارد. اما دوران کودکی زمان بسیار مهمی است که در آن شخصیت فرد شکل می گیرد و خانواده در رشد ویژگی های فردبسیار موثر است. حال اگر کسی در خواب دوران کودکی اش را بدید، برعکس […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کوتوله، معنی کوتوله در خواب

تعبیر خواب دیدن کوتوله، معنی کوتوله در خواب

تعبیر خواب کوتوله چه می باشد؟ کوتوله کسی است که قدش بیش از حد معمول کوتاه است.در زمانهای قدیم دوستان ها و افسانه های بسیاری در این مورد شنیده ایم. کوتوله در خواب دیدن معنای بسیار دارد. معبری غربی در این باره به صورت زیر تعبیر کرده است: شخصی در خواب دید که کوتوله ای شاد و خوشحال به سمتش می آید به این معنی است که شما قدتان اصلا کوتاه نیست. و نشانه ی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کنیزک، معنی کنیزک در خواب

تعبیر خواب دیدن کنیزک، معنی کنیزک در خواب

معنی کنیزک در خواب چیست؟ کنیزک به معنی زن کوچک ،پرستار،دختر کوچک گفته می شود. کنیزک در خواب دیدن نشانه ثروت است. روزی فردی به خانه ی ابراهیم کرمانی رفت.از او در مورد دیدن کنیزک در خواب جویا شد.ابراهیم کرمانی چنین به او گفت: اگر در خواب کنیزکی دیدی و او را داشتی یا او را خریدی معنای خوبی خواهد داشت، ثروت و مال به سراغت خواهد آمد. درصورتی که کنیزک را بفروختی به این […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کنشت، معنی کنشت در خواب

تعبیر خواب دیدن کنشت، معنی کنشت در خواب

معنی کنشت در خواب چیست؟ کنشت به معنی آتشکده و معبد و عبادتگاه یهودیان است.یهودیان در آن به نیایش و عبادت می پردازند. درباره کنشت شاعران بسیار سروده اند که شعری در این باب از استادحافظ شیرازی آورده ایم. همه کس طالب یار است چه هشیار و چه مست همه جا خانه ٔ عشق است چه مسجد چه کنشت . به خواب دیدن هر عبادتگاهی خوب و نیکو است. عبادتگاه ها از برای هر دینی […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن کندنا،تعبیر کندنا در خواب

تعبیر خواب دیدن کندنا،تعبیر کندنا در خواب

تعبیر کندنا در خواب به چه صورت است؟ کندنا نام دیگر تره می باشد.داروی محرک حافظه نیز است. کندنا حافظه و هوش را قوی می کند.اگر معده شما ناگهان بعد از خوردن غذایی ترش کرد بهترین راه چاره کندنا یا تره است. اگر در خواب خود کندنا را دیدید به این معنا است که شما را به درستی یاد خواهند کرد. در این باب معبران تعبیر اندکی داده اند که در ادامه می توانید مشاهده […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کمند، معنی کمند در خواب

تعبیر خواب دیدن کمند، معنی کمند در خواب

معنی کمند در خواب چطور تعبیر شده است؟ کمند به معنی ریسمان یا طنابی است که در زمان جنگ یا در زمان شکار استفاده می شد. اشعار زیبا و  بسیاری درباره کمند سروده شده است که به یکی از آنها اشاره خواهیم کرد.سعدی غزل سرای ایرانی چنین سروده اند: هر خم از جعد پریشان تو زندان دلی است تا نگویی که اسیران کمند تو کمند. دیدن کمند در خواب به معنی کمک جستن از فردی […]