جدول ساعت و روزهای نوشتن ادعیه

شنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت زحل است كه نحس اكبر است

و برای نوشتن دعا و طلسمات دشمنی و جدائی به كار میرود

 یكشنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت شمس است كه سعد اكبر است

و برای نوشتن دعا های محبت و زبان بند خوب است

 دوشنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت قمر است كه سعد اصغر است

و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به كار میرود

سه شنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت مریخ است كه نحس اصغر است

و برای نوشتن دعا و طلسمات دشمنی و جدائی به كار میرود

چهار شنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت

قبل از طلوع افتاب ساعت عطارد است كه سعد اصغر است

ونیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به كار میرود

پنج شنبه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت مشتری است كه سعد اكبر است است

و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به كار میرود

جمعه: ساعت اول یعنی یك ساعت قبل از طلوع افتاب

ساعت زهره است كه سعد اكبر است است

و نیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به كار میرود

 نكته: هیچگاه در شب مخصوصا به هنگام غروب دعا و طلسم ننویسید

كه موجب بلا ونزاع و جنگ میشود

دهه اول ماه برای نوشتن دعای محبت و عشق می باشد

دهه دوم ماه برای دعای زبان بند و خواب بندی

دهه سوم ماه برای دشمنی