آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 9

4 views بار
تعبیر خواب دیدن انجيل، معنی انجيل در خواب

تعبیر خواب دیدن انجيل، معنی انجيل در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرأی شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می‌خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود. آنلی بیتون می‌گوید: خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است. تعبیر خواب […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن انجير، معنی انجير در خواب

تعبیر خواب دیدن انجير، معنی انجير در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن انتقام، معنی انتقام در خواب

تعبیر خواب دیدن انتقام، معنی انتقام در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انتقام می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد از كسي انتقام مي گيريد ، نشانة آن است كه اراده اي ضعيف داريد، اگر نتوانيد ارادة خود را تقويت كنيد دوستان شما را ترك خواهند كرد . ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران از شما انتقام مي گيرند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد نظر اسلام در مورد انتقام چيست؟ انتقام از ريشه «ن ـ ق ـ […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن انتخابات، معنی انتخابات در خواب

تعبیر خواب دیدن انتخابات، معنی انتخابات در خواب

تعبیر خواب شرکت در انتخابات آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که در مباحثی شرکت می‌کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در انتخابات شرکت می‌کنید: امیدها و آرزوهای شما برآورده می‌شود. دیگران در انتخابات شرکت می‌کنند: وقایع مهم و خوشایند در پیش است. در محل انتخابات، پستی به شما می‌دهند: یک تغییر در زندگی شما روی خواهد […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن انار، معنی انار در خواب

تعبیر خواب دیدن انار، معنی انار در خواب

انار میوه ای نیکو و بهشتی است و به نوعی با توجه به سخن بزرگان بهترین میوه است.تعبیر کنندگان خواب دیدن انار را به مال و پول ربط داده اند.دیدن انار در خواب ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید و این خوب است.تعبیر خواب گرفتن انار از دست نامزد خود علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گلشکر،معنی گلشکر در خواب

تعبیر خواب دیدن گلشکر،معنی گلشکر در خواب

دیدن گلشکر در در خواب چیست؟ اگر در خواب گلشکر دیدید نگران نباشید، دیدن آن در خواب خوش است. دیدن گلشکر بسیار نیکو است، دیدن گلشکر در خواب معنای مال و ثروت دارد. معبران تفسیر های زیادی در این مورد داده اند،معبری شرقی در این مورد به صورت زیر گفته اند: محمد بن سیرین می گوید : گلشكر در خواب، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود. دیدن گلشکر در خواب مانند مزه اش […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن گلیم، معنی گلیم در خواب

تعبیر خواب دیدن گلیم، معنی گلیم در خواب

آیا تابحال خواب گلیم را دیده اید؟ دیدن گلیم در خواب مانند خود آن بسیار زیبا است.ما گلیم های متفاوتی داریم از اقوام و ایل ها و عشایر زیبای ایران ،گلیم هایی با نقش و نگار دلنشبن که شهره ی جهان می باشد.دیدن گلیم در خواب ابتدا به معنای دین داشتن و داشتن ریاست و رسیدن به سودی فراوان است. دیدن گلیم در خواب ،نشانه از مردی دیندار و با سیاست است. حضرت امام جعفر […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گلوبند، معنی گلوبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گلوبند، معنی گلوبند در خواب

دیدن گلو بند در خواب چگونه تعبیر شده است؟ دیدن گلوبند در خواب صورت هایی متفاوت دارد و طبق این گونه ها معانی نیز تغییر می کند. دیدن گلو بند در خواب به معنی رفتن به حج می باشد.اگر چه معناهای بسیاری دیگر نیز دارد.عده ای از معبران در این باره گفته اند دیدن گلوبند در خواب به معنی امانت داری درست می باشد.دوستان من آیا شما هم تابحال شده است که گلوبند را در […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گلو، معنی گلو در خواب

تعبیر خواب دیدن گلو، معنی گلو در خواب

معنی گلو در خواب چه می باشد؟ گلو در خواب دیدن بسیار خوب می باشد.اگر چه در تعابیر آن احوالات بسیار بیان شده است. دیدن گلو در خواب از نظر معبران تعابیر گوناگون دارد.عده ای آن را دلیل بر  امانت می دانند. عده ای دیگر آن را دلالت بر داشتن صداقت بسیار گفته اند.معبران دیگری دیدن گلو در خواب را دلیل بر خرجی دانسته اند. معبری به صورت زیر بیان کرده است: دیدن گلو درخواب […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گلف – بازی، معنی گلف – بازی در خواب

تعبیر خواب دیدن گلف – بازی، معنی گلف – بازی در خواب

دیدن گلف در خواب دیدن چه می باشد؟ گلف ، بازی غربی می باشد؛  دیدن گلف در خواب خوب و نیکو نیست. معبران در این باره می گویند، دیدن گلف نشانه ی لذت های دنیوی است. دیگران شما را انتقاد می کنند، آنها شما را تحقیر و سرزنش کرده، بنابراین باید مواظب رفتار خود باشید. در تعبیر خواب از نظر معبران چنین بیان شده است: اگر در خواب ببینید در حال بازی کردن با گلف […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن املت، معنی املت در خواب

تعبیر خواب دیدن املت، معنی املت در خواب

املت خوراکی است که مادهٔ اصلی آن تخم‌مرغ است. برای تهیهٔ املت در ماهیتابه روغن یا کره می‌ریزند. وقتی روغن داغ شد تخم‌مرغ‌های همزده شده را به آن اضافه می‌کنند. گاهی املت آماده را تا می‌کنند و داخل آن سبزیجات، پنیر، گوشت پخته شده یا ترکیبی از آنها را قرار می‌دهند. برای این که املت سبک و پفکی شود گاهی به سفیدهٔ تخم‌مرغ که جداگانه همزده شده (یا تمام تخم‌مرغ همزده شده) شیر، خامه یا […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن امرود، معنی امرود در خواب

تعبیر خواب دیدن امرود، معنی امرود در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گلابي کام دل است و چيزي است که شما آن را به شدت دوست داريد و مدتها ست به دنبالش هستيد يا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چيز که اگر آن را بدست آوريد خويشتن را کامروا احساس مي کنيد ممکن است در خواب شما به صورت گلابي شکل بگيرد. اگر ديديد گلابي سبز و رسيده و خوبي از درخت کنديد و خورديد يا از ظرف ميوه […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن امداد ، معنی امداد در خواب

تعبیر خواب دیدن امداد ، معنی امداد در خواب

 اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید كه به شخصى كمك مى‏كنید، به این معنا است كه اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند كرد. مطیعی تهرانی: اگر دیدید به صدای بلند گدایی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند. آنلی بیتون مى‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن امتحان -درس ، معنی امتحان -درس در خواب

تعبیر خواب دیدن امتحان -درس ، معنی امتحان -درس در خواب

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در کتاب خود عنوان می‌کند: به دلیل اینکه آزمون و امتحان همواره همراه با نگرانی و اضطراب است می‌توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود. ولی اگر بدون هیچ احساس نگرانی و اضطراب در خواب مشغول کنکور یا امتحان بودید می‌توان این رؤیا را به شروع یک موفقیت بزرگ تعبیر کرد. لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که برای […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن امامت کردن ، معنی امامت کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن امامت کردن ، معنی امامت کردن در خواب

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن امام خيروصلاح بود ديدن امامت کردن برسرقومي مهتر گردد وديانت او زياد شود اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانكه ماموم تابع امام باشد. اگر بيند جماعتي انبوه و در نماز بودند و وي را گفتند كه ما را امامي كن و پادشاه فرمود به او كه امامي كن و او پيشرفت و […]

11 views بار
تعبیر خواب دیدن گلخانه، معنی گلخانه در خواب

تعبیر خواب دیدن گلخانه، معنی گلخانه در خواب

دیدن گلخانه در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گلخانه در خواب به معنای خوشی نیست و امیدوارم که این خواب به سراغ شما نیاید. اگر در خواب گلخانه را دیدید یعنی باید حواس خود را بسیار جمع کنید،زیرا عده ای می خواهند پست شما را از چنگتان بگیرند.شما را آزرده خاطر کنند و یا حتی آبروی شما را ببرند.بنابراین بسیار مراقب احوالات و کارهای خود باشید. معبری به صورت زیر دیدن گلخانه را بیان کرده […]

30 views بار
تعبیر خواب دیدن گلابی، معنی گلابی در خواب

تعبیر خواب دیدن گلابی، معنی گلابی در خواب

دیدن گلابی در خواب چه تعبیری دارد؟ اگر در خواب گلابی را دیدید بدانید که برایتان خوش و نیکو می باشد.دیدن گلابی در خواب خوب است. اما دیدن گلابی در خواب بسته به رنگ آن نیز دارد.اگر رنگ آن رسیده و سبز باشد معنای رسیدن به خوشبختی را می دهد.اما اگر رنگ آن زرد و له شده باشد، در این صورت معنای خوشی نخواهد داشت. دیدن گلابی در خواب معنای رسیدن به لذت و کامروایی […]

33 views بار
تعبیر خواب دیدن گلاب، معنی گلاب در خواب

تعبیر خواب دیدن گلاب، معنی گلاب در خواب

در دیدن گلاب در خواب تعابیری به شرح زیر بیان شده است: دیدن گلاب در خواب تعبیرهای متفاوت و متعددی دارد. دیدن گلاب در خواب نیکو است و در بعضی شرایط دیدن آن خوب نمی باشد. معبران بطور کلی دیدن گلاب در خواب را نشانه اشک دانسته اند.این را معبران دیگر نیز تایید کرده اند. اشک ممکن است از شادی باشد و یا در برخی از حالات نشانه ی غم و ناراحتی است. اگر بیند که […]

43 views بار
تعبیر خواب دیدن  گِل – لای، معنی  گِل – لای در خواب

تعبیر خواب دیدن گِل – لای، معنی گِل – لای در خواب

  اگر در خواب گل و لای را دیده اید و معنای آن را نمی دانید ما برای شما معنای آن را شرح می دهیم. تعبیرات فراوانی در دیدن گل و لای در خواب  شده است . دیدن گل و لای به معنای مبتلا شدن به بیماری طولانی و زیاد است. اگر در خواب دیدید که در گل و لای افتاده اید یعنی در کاری زیانی زیاد می بینید. دیدن گل و لای در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گِل، معنی گِل در خواب

تعبیر خواب دیدن گِل، معنی گِل در خواب

دیدن گِل در خواب چگونه تعبیر شده است؟ در دیدن گِل در خواب تعابیر بسیاری تعریف شده است.معبران نظرات متعدد و هم چنین متفاوت داده اند. بیشتر معبران دیدن گِل در خواب را نشان از ناراحتی و غم میدانند. اگر در خواب گِل را دیدید، یعنی از مسئله ای غمگین می باشید. اما دیدن گِل در خواب تعابیری دارد که در مطالب زیر به شرح آن می پردازیم. اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن الکوثر ، معنی الکوثر در خواب

تعبیر خواب دیدن الکوثر ، معنی الکوثر در خواب

سوره کوثر کوچک‌ترین سوره قرآن. دیدگاه مشهور آن است که سوره کوثر مکی است. این سوره را از آن رو کوثر نامیده‌اند که آیه نخست آن، از نعمتی به نام «کوثر» سخن گفته است که خدا به پیامبر(ص) داده است. کوثر به معنای خیر فراوان است. در نوشته‌های تفسیری مصداق‌های فراوانی چون: حوض کوثر، رودی در بهشت، خیر فراوان، نبوت، قرآن و شفاعت برای کوثر بیان شده است. سوره کوثر در پاسخ به سخن عاص […]

15 views بار
تعبیر خواب دیدن الکل ، معنی الکل در خواب

تعبیر خواب دیدن الکل ، معنی الکل در خواب

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد. لوک اویتنهاو می‌گوید: نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت لیلا برایت می‌گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید. تعبیر خواب بشکه پر از الکل درکتاب سرزمین رویاها […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن الکتریسیته ، معنی الکتریسیته در خواب

تعبیر خواب دیدن الکتریسیته ، معنی الکتریسیته در خواب

۱ـ احساس الكتریستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد . امااگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان می دهد ، نشانة آن است كه با خطری جدی روبرو خواهید شد . ۲ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هایی كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن الوار ، معنی الوار در خواب

تعبیر خواب دیدن الوار ، معنی الوار در خواب

منوچهر مطیعی تهران: چوب و تخته و الوار نشانه گرفتاری و مردم منافق‌اند. آنلی بیتون می‌گوید: دیدن الوار در خواب، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب الوار چوبی: یک تغییر در اطراف شما رخ می‌دهد. الوار چوبی خیلی سنگین: مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید. الوار چوبی سبک: یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد. تعبیر خواب الوار […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن النگو ، معنی النگو در خواب

تعبیر خواب دیدن النگو ، معنی النگو در خواب

منوچهر مطیعی: چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است. تعبیر خواب النگو در دست آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه […]

23 views بار
تعبیر خواب دیدن الماس ، معنی الماس در خواب

تعبیر خواب دیدن الماس ، معنی الماس در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناس‌های نو است، علامت آن است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در زندگی “دمی خوش است ” می‌باشد و عشقهای لطیف، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد. دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است. مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می‌شود، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن الج ، معنی الج در خواب

تعبیر خواب دیدن الج ، معنی الج در خواب

بدان كه الج را به تازي غرور گويند. اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد، دليل كه او را رنج و بيماري رسد به قدر آن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه الج داشت يا به كسي داد يا آن را از خانه بيرون ريخت و از او نخورد، دليل كند از رنج و بيماري ايمن گردد و علي الجمله درخوردن الج در خواب هيچ خير و منفعت نباشد.  

4 views بار
تعبیر خواب دیدن الانشراح ، معنی الانشراح در خواب

تعبیر خواب دیدن الانشراح ، معنی الانشراح در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل كه دشواری بر وی آسان گردد. نود و چهارمین سوره قرآن كریم است كه مكی و ۸ ایه دارد. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت است: هر كس سوره انشراح را قرائت نماید مانند كسی است كه حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم را دیدار كرده و اگر غمگین و ناراحت باشد خداوند ناراحتی اش را برطرف […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

تعبیر خواب دیدن الانسان ، معنی الانسان در خواب

سوره انسان یا هل اتی یا دَهر هفتاد و ششمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن که در جزء ۲۹ قرآن جای گرفته است. سوره انسان درباره خلقت انسان و هدایت او سخن می‌گوید و سپس به اوصاف ابرار (نیکوکاران)، نعمت‌هایی که خداوند به آنان می‌دهد و دلیل این نعمت‌ها می‌پردازد و در آخر از اهمیت قرآن و مشیت پروردگار سخن می‌گوید. بنابر نظر مفسران شیعه و برخی از اهل سنت، آیه پنجم این سوره […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

تعبیر خواب دیدن گُل،معنی گُل در خواب

معنای گُل در خواب چیست؟ آیا شما در خواب گُل را دیده اید؟دیدن گُل در خواب بسیار نیکو است. از معبران روایت شده است که دیدن گُل در خواب به معنای به دنیا آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گُل در خواب از نظر معبران نیکو است و تعابیری بس خوش برای آن روایت کرده اند. در این قسمت تعابیری را از معبران برای شما دوستان عزیز […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب دیدن گل، معنی گل در خواب

تعبیر خواب گل چگونه است؟ اگر در خواب گل دیده اید باید بدانید معنی اش با توجه به نوع خواب تغییر می کند.اما از معبران روایت شده است که دیدن گل در خواب به معنای آوردن فرزند و یا خبر از دوستی که مدت ها است از آن هیچ اطلاعی ندارید. دیدن گل در خواب از نظر معبران نیکو است اما اگر این خواب به گونه ای دیگر باشد،ممکن است به دیگر معنایی تغییر کند. […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر خواب دیدن گشنیز، معنی گشنیز در خواب

تعبیر گشنیز در خواب چگونه است؟ اگر در خواب گشنیز دیدید به این معنا می باشد که شما بیمار و مریض خواهید شد. دوستان من گشنیز که نوعی سبزی خوشمزه می باشد.تعبیرش مانند مزه ی آن خوش نیست و معانی نیکویی ندارد.اگر شما در خواب گشنیز دیده اید، بسیار مراقب سلامتی خود باشید تا از هر بیمار و مرضی دور شوید.  دیدن گشنیز در خواب نشان از اندوهگینی و غم،مبتلا شدن به بیماری را می […]

20 views بار
تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گزیدن، معنی گزیدن در خواب

تعبیر گزیده شده در خواب چیست؟ اگر در خواب ببنید که کسی به شما آسیب وارد می کند و شما را ناراحت می کند به معنی دشمنی و ضرر رساندن به شما است.این ممکن است در زندگی و مسائل آن مشکلات زیادی را ایجادد کند.این مشکلات می توانند مالی و یا جانی باشند.مراقب دوستان خود و اطرافیان باشید کمتر با کسی نشست و برخاست کنید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : گزیده شدن در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

تعبیر خواب دیدن گز انگبین، معنی گز انگبین در خواب

دیدن گز انگبین در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز انگبین در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز انگبین چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز انگبین هستید؟ در گز انگبین شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز انگبین داد یا خود گز انگبینی را برداشتید؟  دیدن گز انگبین در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

تعبیر خواب دیدن گز، معنی گز در خواب

دیدن گز در خواب چه تعبیری دارد: معبران دیدن گز در خواب را بصورت دیگر تعبیر کرده اند. دیدن آن بسته نوع خواب متفاوت می باشد. مقدار گز چه قدر می باشد؟آیا شما در حال خوردن گز هستید؟ در گز شما بادام بود و یا پسته؟آیا کسی به شما گز داد یا خود گزی را برداشتید؟ به صورت کلی دیدن گز در خواب نشان از شادی و خبرهای خوب دارد. معبری به صورت زیر روایت […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن گریه، معنی گریه در خواب

تعبیر خواب دیدن گریه، معنی گریه در خواب

تعبیر خوا ب گریه چه می باشد؟ دیدن گریه در خواب به معنای این می باشد که کسی شما را در زندگی تسکین و دلداری خواهد داد. از معبران نظرات بسیاری نقل شده است. در بعضی مواقع معبران غربی و شرقی نظراتی متفاوت با هم خواهند داشت.گریه در خواب دیدن در بعضی حالات نشان از اتفاقات خوش در زندگی دارد. در این باره نظرات تعبیر گران را با هم می بینیم. حضرت امام جعفر صادق […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گریستن، معنی گریستن در خواب

تعبیر خواب دیدن گریستن، معنی گریستن در خواب

تعبیر خوا ب گریستن چه می باشد؟ دیدن گریستن در خواب از نوشته ی برخی از معبران به معنی شادی و خوشحالی می باشد.در زندگی خود شادی به سراغ شما می آید.اما اگر این گریه گریه ی بدون اشک باشد، تعبیر متفاوت خواهد بود معنای خوبی نخواهد داشت.تعابیری در این باره در قسمت زیر برای شما دوستان روایت شده است: اگر دید بگریست و بعد از آن بخندید، اجل بزودی به سراغش خواهد آمد. محمدبن سیرین […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گریختن، معنی گریختن در خواب

تعبیر خواب دیدن گریختن، معنی گریختن در خواب

تعبیر خواب گریختن چه می باشد؟ آیا در خواب دیده اید که از مکانی گریخته اید و معنای آن را نمی دانید؟ در این قسمت معانی گریختن را  از نظر معبران بزرگ نقل کرده ایم. در معانی گریختن عده ای می گویند بسیار نیکو است و شما از دشمنان خود خلاصی می یابید. معبران نظراتی زیاد و متعددی در این باره داده اند .از ابن سیرین بصورت زیر روایت شده است.  تعبیر خواب فرار کردن، […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن گرو، معنی گرو در خواب

تعبیر خواب دیدن گرو، معنی گرو در خواب

تعبیر خواب گرو چه می باشد؟ اگر در خواب گرو دیدید بسته به احوالات آن تعبیر آن دگرگون می باشد. گرو دیدن در خواب بطور کلی به معنای پیشرفت و بدست آوردن مقام شغلی ارجح تر می باشد. معبری به صورت زیر در این مورد تعابیری را روایت کرده است: اگر مالی از خود را به گرو گذاشتید به این معنی می باشد که زیان مالی خواهید دید. اگر چیزی را از خود گرو گذاشتید […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن اعراف، معنی اعراف  در خواب

تعبیر خواب دیدن اعراف، معنی اعراف در خواب

سوره اعراف هفتمین سوره قرآن، از جمله سوره‌های مکی است و به سبب بازگویی ماجرای اصحاب اعراف بدین نام خوانده شده است. این سوره از جمله سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز گردیده و از سوره‌های طوال می‌باشد. در این سوره به منظور هدایت و عبرت آیندگان، به تفصیل به معاد و داستان انبیای مختلف، پرداخته شده است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل كه در دین مؤمن و خالص شود و […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن احقاف ، معنی احقاف  در خواب

تعبیر خواب دیدن احقاف ، معنی احقاف در خواب

سوره احقاف چهل و ششمین سوره در ترتیب کتابت موجود قرآن کریم و شصت و ششمین سوره در ترتیب نزول و از سوره‌های مکی است. عواقب بی‌توجهی مشرکان به هشدارهای قرآن و داستان و سرزمین قوم عاد یعنی قوم حضرت هود(ع) در این سوره بیان شده است. در روایتی از امام صادق(ع) نقل است که آیه ۱۵۵ این سوره درباره امام حسین(ع) نازل شده است. این سوره بیست و هفتمین سوره از سوره‌های بیست و […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن احزاب، معنی احزاب در خواب

تعبیر خواب دیدن احزاب، معنی احزاب در خواب

سوره اَحزاب سی و سومین سوره قرآن و از سوره‌های مدنی است. به جهت آنکه بخش مهمى از سوره به داستان جنگ احزاب یا خندق، مى‌‏پردازد، احزاب نامیده شده است. این سوره درباره موضوعات گوناگونی چون غزوه احزاب یا خندق، ازدواج زینب دختر حَجش با پیامبر(ص)، معاد و حجاب سخن گفته است. آیات اُمَّهات المؤمنین، تطهیر، اُسوه، خاتمیت، صلوات و امانت از آیات مشهور سوره احزاب است. در احادیث به سوره احزاب، بسیار توجه شده […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن انبیا ، معنی انبیا در خواب

تعبیر خواب دیدن انبیا ، معنی انبیا در خواب

حکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين است که روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون دارد اما بيشتر منوط است به وضعي که خواب مي بينيم. اگر پيغمبري را خوشحال و مسرور ديديم نشان آنست که وضع بيننده خواب روز به روز بهتر مي شود و شرف و جاه و منزلت مي يابد…. چنانچه آن پيغامبر يا ولي را غمگين و آزرده ديديم تعبير آن خلاف اولي است. روي هم رفته ديدن پيغمبران در […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اقامتگاه ، معنی اقامتگاه در خواب

تعبیر خواب دیدن اقامتگاه ، معنی اقامتگاه در خواب

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. اقامتگاه اغلب همان محل سکونت فرد است ولی برای بعضی از افراد فرق میکند  که در آینده توضیح خواهم داد   ۱ـ اگر خواب ببینید محل […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن افيون  ، معنی افيون در خواب

تعبیر خواب دیدن افيون ، معنی افيون در خواب

حمدبن سيرين گويد: ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل بر غم و اندوه و مصيبت نمايد. افیون . [ اَف ْ ] (معرب ، اِ) ۞ تریاک . (یادداشت مؤلف ). شیره ٔ منجمد خشخاش که تریاک نیز گویند. این لفظ چنانکه گمان کرده اند مأخوذ از یونانی نیست بلکه مأخوذ از افینا می باشد که در زبان سانسکریت بمعنی شیره ٔ خشخاش است و آنرا هبیون و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن  افلیج فلج ، معنی  افلیج فلج در خواب

تعبیر خواب دیدن افلیج فلج ، معنی افلیج فلج در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر صالحي بيند كه پايش شل شده است دليل است بر زيادي دين او. اگر بيند پاهاي او به رسن بسته بود، دليل كه از كسي منفعتي به وي رسد. اگر بيند پايش نبود و به چوب را مي رفت، دليل كه اعتماد بر كسي كند كه از آن كس وفا نيابد.   ۱ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است كه قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن افعی ، معنی افعی در خواب

تعبیر خواب دیدن افعی ، معنی افعی در خواب

تعبیر خواب افعی از دید آنلی بیتون تعبیر خواب نیش زدن افعی ، زیان است تعبیر خواب زن جوانی که مار افعی ببیند ، فریب و دردسر است تعبیر خواب فرار و گریز افعی ، توانایی دفاع از خود است تعبیر خواب افعی از دید لیلا برایت تعبیر خواب افعی ، بهم ریختن زندگی خانوادگی است تعبیر خواب نیش خوردن از افعی ، همنشینی با کسانی است که به شما ضرر میزنند   ۱ـ اگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن افسون، معنی افسون در خواب

تعبیر خواب دیدن افسون، معنی افسون در خواب

منظور از افسون فقط جادو نیست و می‌تواند اموری خوب و شرعی باشد که از بلا و خطر جلوگیری کرده یا حتی بلا و زیان را از میان بردارد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه ذکر و نام خداوند را بیاوری، افسون می‌کنی، تعبیرش انجام کار باطل است، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی افسون می‌کنی، تعبیرش فریب دادن مردم است مگر اینکه آن افسون با استفاده از آیات قرآن و نام‌های […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن  افسرده، معنی افسرده در خواب

تعبیر خواب دیدن افسرده، معنی افسرده در خواب

افسردگی یک بیماری روانی‌ست که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. اکثر افراد بعضی از مواقع احساس نارحتی، افسردگی و غم می‌نمایند، احساس افسرده و غمگین بودن واکنشی طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها و کسانی که به آنها علاقه داریم، می‌‌باشد. اما زمانیکه این احساس غم و اندوه شدید، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشد، شما دچار بیماری افسردگی […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن  افروشه، معنی  افروشه در خواب

تعبیر خواب دیدن افروشه، معنی افروشه در خواب

افروشه لغت‌نامه دهخدا افروشه . [ اَ ش َ / ش ِ ] (اِ) حلوائی است که آنرا فروشه نیز گویند. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). نام حلوایی است و آن چنان باشد که آرد و روغن را با هم بیامیزند و بمالند تا دانه دانه گردد، آنگاه در پاتیلی کنند و عسل در آن بریزند و بر بالای آتش نهند تا نیک بپزد و سخت شود. و بعضی گویند نان خورشی است در […]